شماره هفتاد و نهم ماهنامه فرهنگی و هنری سامهمه خبر ها