شماره اول صدای غور، ماهنامه مقام ولایت غورهمه خبر ها