بصيراحمد حبيبي غوري قهرمان 12مرتبه اي تكواندو ITF افغانستانهمه خبر ها