اصطـــلاحــــات و واژه های شیرین لهجـهً غوریهمه خبر ها