آرشیف

2014-11-15

جام غور

گزارش : برگزاری کارگاه سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی

گزارش از: محمد جواد علوی

ورکشاب سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی  که از سوی بخش تعلیمات برای متعلمین، محصلین، معلمین وفرهنگیان ولسوالی شهرک  ولایت غور درمرکز شهر فیروز کوه، با اشتراک 30 تن (15 زن و 15مرد) در سالن اجتماعات دفتر ولایتی غور، از تاریخ 19عقرب برگزارشده بود، بتاریخ 20 عقرب 1393 اختتام یافت.
ورکشاب با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و صحبت های جواد رضایی مقام ریاست دفترولایتی غور آغاز گردید. جواد رضایی ضمن تشکر وقدر دانی از حضوراشتراک کنندگان گفت:" با توجه به مشکلات امنیتی در ولسوالی های ولایت غور و بخصوص ولسوالی شهرک  و خطر ماین کنار جاده ای  و همچنین موجودیت طالبان و گروه های مسلح غیر مسؤل در ولسوالی شهرک و  ولسوالی های همجوار، هیچ یک از نهاد های دولتی و غیر دولتی بدون تعقیبی چندین رینجر ویا قطار امنیتی امکان پذیر نیست و کارمندان بخش تعلیمات این دفتر، با اینکه علاقمندی فروان به برگزاری ورکشاب ها در ولسوالی ها دارند و به لحاظ مشکلات امنیتی نمی توانند به شهرک این کارگاه را برگزار نمایند. بنابراین ما تصمییم گرفتیم؛ این ورکشاب را درمرکز ولایت غور، با اشتراک شما متعلمین، محصلین، استادان ومعلیمین ولسوالی شهرک ، که  در لیلیه های پوهنتون، دارالمعلمین و لیلیه معارف اقامت دارید برگزار نماید". همچنین رئیس دفتر ولایتی غورافزود :" میزان خشونت علیه زنان در ولسوالی های نا امن بسیار بالا است و در ولسوالی های شهرک، تولک و دولینه و… پیامد های این نوع خشونت ها باعث مشکلات زیاد برای فامیل ها شده است. ازدواج های زیر سن،اجباری، بدل، پیشکش های گزاف و طویانه های  زیاد باعث مشکلات زیاد و پیامد های ناگوار می گردد. بدین لحاظ بخش تعلیمات تصمیم گرفت، تا ورکشاب سه روزه برای بالا بردن آگاهی بیشتر شما از پیامد های نا گوار خشونت های فامیلی را بر گزار نماید."
در آخر رضایی از اشتراک کنندگان تقاضا نمود: " از شما تقاضا داریم، که هرآنچه را ازاین کارگاه سه روزه یاد می گیرید، در برگشت به قریه  و روستاهای تان با مردم ولسوالی شهرک شریک سازید."
در کارگاه سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی اشتراک  کنندگان با موضوعات" رابطه اسلام و حقوق بشر"،" معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان"، " مفاهیم و تاریخچه حقوق بشر"، "حقوق هجده گانه "، "اضرار ازدواج های زیر سن" ، " حقوق اطفال" و " پیامد های خشونت های فامیلی" آشنا شدند.
مولوی صالح محمد دانش، عضؤ شورای علمأ ولایت غور، در ختم کارگاه سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی به نمایندگی از اشتراک کنندگان ضمن تشکر و قدردانی از برگزاری  این کارگاه،  گفت:" ما با مفاهیم حقوق بشر به صورت اساسی آشنا شدیم و حقوق 18 گانه را آموختیم و این حقوق نه تنها تضادی با اسلام نداشت، بلکه کاملا اسلامی نیز هست". وی افزود: " حق حیات، حق کرامت انسانی، حق تعلیم وتربیه وحق …از حقوق اسلامی وانسانی است و اسلام براین حقوق صحه گذاشته است".
 اشتراک کنندگان در فرمه  های ارزیابی با تشکر و قدردانی از بر گزاری این نوع ورکشاب ها از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، پیشنهاد های ذیل را ارائه دادند:

  • شیما (معلم) در فرمه ارزیابی بعد از ورکشاب در مورد شناختش از کمیسیون حقوق بشر افغانستان نوشته است :" کمیسیون مستقل حقوق بشر از طر یق 14 دفتر ساحوی و  ولایتی خویش تمام افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر وظیفه دارد که از حقوق مردم نظارت کند". وی در فرمه یاد شده در تعریف حق آزادی آورده است:" خدواند بزرگ انسان را آزاد آفریده و هر انسان حق دارد، که آزاد زندگی نموده و از حق که خداوند برای وی داده، استفاده درست نماید. مانند حق زندگی و حق تعلیم وتربیه و…"
  • سید آقا یعقوبی در فرمه ارزیابی آورده است :"ورکشاب کمیسیون مستقل حقوق بشر برای  ما بسیار دلچسپ و موضوعات  بسیار جذاب و ما را از هرچه {حقوق بشری} آگاه می سازد". وی همچنین د رمورد رابطه اسلام و حقوق بشر نوشته است:" اسلام و حقوق بشر رابطه بسیار نزدیک  وتنگاتنگ دارد".
پایان
 
گزارش : برگزاری کارگاه سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی

گزارش : برگزاری کارگاه سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی

گزارش : برگزاری کارگاه سه روزه پیامد های خشونت های فامیلی