آرشیف

2014-11-4

جام غور

گزارش : ازدواج های زیر سن و اجباری خلاف شرع است

 

گزارشگر: محمد جواد علوی

ورکشتاب سه روزه اضرارازدواج های  زیرسن و اجباری که از سوی بخش تعلیمات برای متعلمین، محصلین و فرهنگیان ولسوالی تولک ولایت غور د رمرکز شهر فیروز کوه، با اشتراک 40 تن (9 زن و 31 مرد) در سالن اجتماعات دفتر ولایتی غور، از تاریخ 03 میزان برگزارشده بود، بتاریخ 05 میزان 1393 ، ساعت 03:45 دقیقه بعد از ظهر اختتام یافت.
ورکشاب ساعت 8:35 دقیقه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و صحبت های جواد رضایی مقام ریاست دفترولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  افتتاح گردید. جواد رضایی ضمن تشکر وقدر دانی از اشتراک کنندگان گفت:" با توجه به مشکلات امنیتی در ولسوالی تولک و خطر ماین بین راهی و همچنین موجودیت طالبان و گروه های مسلح غیر مسؤل در ولسوالی های دولینه و شهرک حضور طالبان و گروههای مسلح خود سر در ولسوالی تولک، نه تنها کار مندان بخش تعلیمات این دفتر، بلکه هیچ یک از نهاد های دولتی و غیر دولتی بدون تعقیبی چندین رینجر و ویا قطار امنیتی امکان پذیر نیست. بنابراین ما تصمییم گرفتیم؛ این ورکشاب را درمرکز ولایت غور، با اشتراک شما متعلمین، محصلین، استادان ومعلیمین ولسوالی تولک، که  در لیلیه های پوهنتون، دارالمعلمین و لیلیه معارف از ولسوالی تولک اقامت دارید برگزار نماید و از شما نیز تقاضا داریم، که هرآنچه را ازاین کارگاه سه روزه یاد می گیرید، در برگشت به قریه  و روستاهای تان با مردم شریک سازید."
رئیس دفتر ولایتی غور د رادامه افزود:" به علت نا امنی وعدم حضور نهاد های نظارت کننده، نقض های حقوق بشری و بخصوص خشونت علیه زنان در ولسوالی های نا امن بسیار بالا است و در ولسوالی تولک هم ازدواج های زیر سن زیاد است. بدین لحاظ بخش تعلیمات تصمیم گرفت، تا ورکشاب سه روزه برای بالا بردن آگاهی بیشتر شما از اضرار ازدواج های زیر سن را بر گزار نماید."
در این کارگاه سه روزه اشتراک کنندگان با موضوعات" معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان"، " مفاهیم و تاریخچه حقوق بشر"، "حقوق هجده گانه "، " ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن و اضرار آن" ، " حقوق اطفال" و " حقوق زنان" آشنا شدند.علاوه بر ارائه مطالب فوق کار گروپی در مورد ازدواج های اجباری، ازدواج های زیرسن واضرار آن و همچنین پیشنهادات اشتراک کنندگان نیز یاد داشت و مورد بحث وتبادل نظر بین تمام اشتراک کنندگان قرار گرفت.
درپایان این کارگاه ، دانشیار به نمایندگی از اشتراک کنندگان گفت:" ازدواج های  زیر سن و اجباری خلاف شرع است". همچنین اشتراک کنندگان در فرمه  های ارزیابی با تشکر و قدردانی از بر گزاری این نوع ورکشاب ها از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، پیشنهاد های ذیل را ارائه دادند:

  • ورکشاب های آموزشی، سمینار های علمی و برنامه های آگاهی دهی از حقوق بشر افزایش یابد؛

  • حد الامکان برگزاری ورکشاب ها با اقشار مختلف جامعه در اقصی نقاط ولایت بر گزار گردد؛

  • از اشتراک کنندگان تعهد و قول حتمی گرفته شود، تا هرانچه را آموخته اند، در سطح جامعه وبین مردم تبلیغ نمایند؛

  • عین این کورس ها و ورکشاب ها در دیگر نقاط ولایت نیز تکرار گردد و مدت این کارگاه بیشتر شود.
     
    پایان