آرشیف

2015-8-24

جام غور

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

انجمن ادبی فیروزکوه به تاریخ اول سنبله 1394 نمایشگاهی را تحت نام " زنده یاد استاد محمدسعید مشعل غوری" در سالون کنفرانس‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار نمود.
پیش از ورود به نمایشگاه و افتتاح آن به حضور اشتراک کننده‌‌گان، فرهنگ دوستان، دانشجویان، شاعران و نویسنده‌گان ولایت غور، استاد فضل‌الحق فایق ریس انجمن ادبی فیروزکوه، نورمحمد نور نماینده مقام ولایت و فضل الحق نجات معاون تدریسی ریاست معارف پیرامون ارزش و اهمیت هنر در جامعه‌ی کنونی ونقش آن در پا ایستاد کردن جامعه‌ی جنگ زده و مظلوم افغانستان بخصوص غور صحبت نمودند.
در این نمایشگاه آثار و تابلوهای هنری هنرمندان چهره دست و توانای غوری، نمونه‌های خطاطی، رسامی، تذهیب کاری و آثار نوشتاری و چاپی مربوط شاعران و نویسنده‌گان این ولایت به نمایش گذاشته شده اند و این نمایشگاه برای مدت دو روز به روی علاقه‌مندان هنر باز می‌باشد.

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوریگزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری

گزارشی تصویری از نمایشگاه هنری استاد محمد سعید مشعل غوری