آرشیف

2018-11-18

جام غور

کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت غور

کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت غور

کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت غور

 

کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت غور

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کارگاه سه روزه آموزشی را تحت عنوان «آموزش حقوق بشرو حقوق بشردوستانه» برای ۳۰ تن از منسوبین نیروهای قوماندنی امنیه، ریاست امنیت ملی، کندک نظم عامه، کندک اردوی ملی مقیم غور و مدیریت محبس ولایت غور تدویر نمود. این کارگاه آموزشی از تاریخ ۲۲الی ۲۴عقرب ۱۳۹۷با اشتراک ( ۵ زن و ۲۵ مرد) برگزار گردید.
کارگاه آموزشی با تلاوت آیاتی قرآن شریف توسط یکی از اشتراک کننده گان آغاز گردیده و سپس آقای سجاد ساحل آمربخش تعلیمات دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان با سخنان مقدماتی خویش کارگاه را افتتاح و به تعقیب آن مفهوم تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برای اشتراک کنندگان نیز تذکر داده شد.
هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و آگاهی در مورد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در صفوف نیروهای امنیتی کشور می باشد.
در جريان كارگاه سه روزه آموزشی" آموزش حقوق بشر وحقوق بشردوستانه" موضوعات از قبیل: « معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهای حامی آن، مفهوم حقوق بشر، ممنوعیت شکنجه در اسناد ملی و بین المللی، مبارزه با قاچاق انسان در قوانین ملی وبین المللی، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، قانون پولیس، حقوق متهم و مظنونو حقوق بشردوستانه بین المللی» توسط همکاران بخش های دفترولایت غور و با سهم گیری فعال اشتراک کننده گان به پیش برده شد و این موضوعات بگونهیبحث آزاد، پرسش و پاسخ نیز ارايه گرديد.
ارزیابی که قبل از کارگاه و بعد از کارگاه صورت گرفته است، نشان می دهد که سطح معلومات حقوق بشری اشتراک کنندگان نسبت قبل از کارگاه بهتر و مثبت ارزیابی گردیده است. بطور نمونه اشتراک کننده گان ویژه گی های حقوق بشر، اصول حقوق بشر، تعریف شکنجه، عناصر تشکیل دهنده شکنجه و معلومات مفصل در مورد حقوق بشردوستانه بین المللی را در پارچهیسوالات بعد از کارگاه به گونه درست جواب ارایه نمودند.
اشتراک کننده گان درپشنهادات خود نوشتن که چنین برنامه ها برای ما مفید بوده و در پلان عمل عمومی در آینده در نظر گرفته شود و برای نیروهای امنیتی یک ضرورت پنداشته می شود، که معلومات بیشتری در مورد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی آگاهی حاصل نمایند. تدویر چنین کارگاه ها را برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ضروری و مهم خواندند و آنها وعده سپردند که برای ترویج فرهنگ و رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تلاش خواهند نمود و آموخته های شان را با دیگران شریک بسازند.

محمد عارف شادان، معاون بخش آمبودزمن دفتر ولایتی غور
محمد عارف شادان، معاون بخش آمبودزمن دفتر ولایتی غور