آرشیف

2014-10-20

جام غور

چهار راهی متصل مسجد حاجی یعقوب بنام چهار راهی سلطان شهاب الدین غوری

<img alt="چهار راهی سلطان شهاب الدین غوری" src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/j_g_association_logo.gif" data-cke-saved-src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/j_g_association_logo.gif" width:300px"="">

 بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری
 

چهار راهی متصل مسجد حاجی یعقوب بنام چهار راهی سلطان شهاب الدین (غوری)

اگر تاریخ خراسان بزرگ و سرزمین آسیا با ژرف نگری مطالعه گردد، جایگاه امپراطوری غوری ها نسبت به تمام جهان گشایان وامپراطوران دنیا از مقام شا مخ و پرارج برخوردار است، غوری ها از حکومت های محلی گرفته تا امپراطوری بزرگ که قسمت عظم آسیای جنوب – شرق را در احتوا داشت با عدالت، رعیت پروری، عدم تعصب و شایسته پسندی حکومت میکردند، جای داشت تا حکومت های بعد از این رادمردان و شاهنشهاهان غوری حد اقل یادی می نمودند، یا کدام منطقه و جاده ی را به نام شان میکردند که با تأسف حسادت، تنگ نظری و تعصبات بی جای حکومات نامبرده نتوانست به ایشان این جرئت را بدهد که به نامدار ترین شخصیت های منطقه حد اقل آبده ی قراردهند ویا جای را مسمی نمایند.
پشنهادات اخیر مردم باعزت غور و اهتمام، پایمردی و تلاش شخصیت اجتماعی – فرهنگی غور محترم نثاراحمد حبیبی غوری در این اواخربعضی تغیرات رادر تفکر دولت مردان وارد ساخت که نباید نادیده گرفت و یا تصادفی دانست، این تغیرات عبارت است از احیای مجددفیروز کوه بزرگ (حضرت فیروز کوه) درمرکزیت غورباستان، ارتقای غوراز ولایت درجه سوم به واحد اداری درجه دوم کشورونامگذاری یکی از جاده های مرکزی پایتخت بنام « سلطان شهاب الدین غوری» درحقیقت تحرک مدنی و اجتماعی است که نباید از انظار مردم ما پوشیده بماند.
در همین راستا اخیرأ انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب بزم ادبی را به مناسبت پنج سالگی این انجمن ویک سالگی ماهنامه ی شنسبانیه راه اندازی کرده بود که شخصیت های بزرگ ودانشمندان غورو هرات شرکت ورزیده بودند، در این محفل ادبی علاوه از خوانش اشعار، صحبت های همه جانبه پیرامون دوران یک هزارساله دولت داری خوب غوری هانیز صورت گرفت و صحبت کننده ها اکیدأ از دولت مردان بخصوص از زمام دارن کنونی خواستند تاروزهای تاریخی را در سالنمای افغانستان به نام بزرگمردان و جهانگشایان غوری منصوب ودر این روز هاطی سیمینار های علمی و تحقیقاتی از آن شخصیت ها تجلیل و تحقیق بعمل آید.
انجمن فرهنگی جهانداران غوری از تمام قلم بدستان، نویسندگان، محققین ودانشمندان غوری و هوا داران تاریخ پرصلابت غور می طلبد دراین برهه تاریخ دست بدست هم داده از مسئولین بخصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ، اکادمی علوم افغانستان و سایر نهاد های مربوط بخواهندتا تاریخ فراموش شده ی غوری هاراباردیگر احیای مجدد نموده، علاوه از مضامین آموزشی مکاتب دردانشگاه ها نیز بمثابه اثر تحقیقاتی رسمیت ببخشند.
همچنین برای شناخت بیشتر از جهانداران غوری در سالنمای افغانستان روز های را به نام شاهنشاهان، شعراوبزرگان عرصه علم و ادب این سرزمین نامگذاری و از کار کرد های آنها تجلیل ودرمورد حکومت داری شان تحقیق بعمل آرند.