آرشیف

2014-10-21

جام غور

نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

این نمایشگاه به تاریخ 26 میزان 1393 در دانشکدۀ هنر های زیبای دانشگاه هرات گشایش یافته که به مدت پنج روز به روی باز دید کنندگان باز است.
این نمایشگاه طی محفل زیبایی به اشتراک اساتید و دانشجویان دانشکدۀ هنر های زیبای پوهنتون هرات به حاضرین معرفی و سپس توسط محترم امیر محمد پدر نثار احمد و سید محمد رفیق نادم رئیس انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و همچنان دگروال سید سلطان احمد  افتتاح شد.
یاد داشت: تصاویر از روی  تابلو ها برداشت شده که انعکاس نور بر روی شیشه مشهود است از این بابت پوزش عکاس را بپذیرید.
هرگونه استفاده از این تصاویر فقط با ذکر منبع مجاز است.
با احترام
سید شکیب زیرک 

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

نمایشگاه آثار مینیاتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور