آرشیف

2014-10-22

جام غور

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

برای اولین بار بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در ولایت غور با استقبال هزاران تن از باشندگان آن ولایت برگزار گردید.
این نمایشگاه دو روزه به هدف ایجاد روابط دو جانبه میان ملت و دولت، معرفی عرضه کنندگان خدمات برای مردم و ایجاد حس پاسخگویی نهاد های دولتی به مردم از سوی برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار شد.
موسسه خیریه و وبسایت بین المللی جام غور نیز در این نمایشگاه سهم بارز داشت که با توزیع کمکهای خیریه دست نوازش را بر معلولین و معیوبین گذاشت، تصاویر ذیل از غرفه و فعالیت های این دو نهاد حکایت میکنند:

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، محمد امین توخی معاون ولایت، حاجی فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی با جمع از رییسان ادارات دولتی و غیر دولتی و تماشاچیان درحال بازدید از غرفه موسسه خیریه و وبسایت بین المللی جام غور.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

جوانان، اعم از زنان و مردان، با اشتیاق از فعالیت های موسسه خیریه و وبسایت جام غور بازدید میکنند، برای آنان تمامی فعالیت های این دو نهاد از سوی مسوولان توضیح داده میشود.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

جریان بازدید از فعالیت های موسسه خیریه و وبسایت بین المللی جام غور.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

محترم الحاج محمد قاسم علم رئیس محیط زیست ولایت غور درحال بلند کردن یک هموطن معلول است، موسسه خیریه جام غور افتخار نوازش هموطنان معلول خویش را دارد.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

معلول عبدالله باشنده غلمین، از جام غور نهایت خوشم که اکنون با استفاده از این بایسکل میتوانم به تنهایی به بازار رفت و آمد نمایم، خداوند منان صحت کامل و آرامش را نصیب همه گرداند.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

این نوجوان که برای اولین بار ویلچیر را از سوی موسسه خیریه جام غور دریافت نمود، نهایت خرسند و مسرور بنظر میرسید.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور
جریان توزیع ویلچر ها از سوی موسسه خیریه جام غور.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

وبسایت بین المللی جام غور نیز از سوی مقام ولایت غور و ریاست احیا و انکشاف دهات به پاس ارایه ګزارش های دقیق و بیطرف و هم چنان سهم بارز در نمایشګاه عرضه کنندګان خدمات در ولایت غور، مورد تقدیر قرار ګرفت.

موسسه خیریه و وبسایت جام غور در نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات غور

همکاران موسسه خیریه و وبسایت بین المللی جام غور.