آرشیف

2015-12-3

جام غور

در روز تجلیل از روز جهانی اطفال در ولایت غور: اطفال نا شینوا و نابینا پیام های خود را به حکومت ارائه کردند!
گزارشگر: سجاد ساحل

در روز تجلیل از روز جهانی اطفال در ولایت غور: اطفال نا شینوا و نابینا پیام های خود را به حکومت ارائه کردند!

در روز تجلیل از روز جهانی اطفال در ولایت غور: اطفال نا شینوا و نابینا پیام های خود را به حکومت ارائه کردند!

در روز تجلیل از روز جهانی اطفال در ولایت غور: اطفال نا شینوا و نابینا پیام های خود را به حکومت ارائه کردند!

در روز تجلیل از روز جهانی اطفال در ولایت غور: اطفال نا شینوا و نابینا پیام های خود را به حکومت ارائه کردند!

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور با همکاری و هماهنگی ریاست کار وامور اجتماعی، شهدأ و معلولین روز سه شنبه مورخ 10 قوس 1394 با حضور86 تن (10 زن و 76مرد) نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، اعضای شبکه ی محاظت اطفال در معرض خطر، رسانه ها، اساتید ودانش آموزان  لیسه ها و اطفال و مربیان پرورشگاه از روز جهانی اطفال در ولایت غور تجلیل به عمل آوردند.در این محفل بر علاوه صحبت ها در مورد حقوق و وضعیت اطفال توسط مسؤلین ونمایندگان ادارات مرتبط، نمایش برنامه های هنری اطفال و ترانه ها وپارچه های تمثیلی نیز به نمایش گذاشته شد.
در ابتدا محفل با طلاوت ایات از کلام الله مجیدآغاز گردید وسپس  محمد جواد علوی سر پرست دفتر ولایتی غور ضمن خوش آمدید و خیر مقدم به اشتراک کنندگان بیان داشت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر آسیب پذیری اطفال یک بخش بنام انکشاف و حمایت حقوق اطفال ایجاد کرده تا در راستای نهادینه سازی وتامین حقوق اطفال نظارت و  داد خواهی نماید و پیشنهادات خود را به دولت در راستای حمایت و انکشاف حقوق اطفال ارائه نماید. آقای علوی در این محفل گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1393  به معرفی گرفته و طبق داده های این گزارش، نقض کرامت انسانی اطفال، کار کودکان، آموزش و پرورش، دسترسی عمومی به آموزش و پرورش، دسترسی دختران به آموزش و پرورش، ساختمان مکتب و ترک مکتب را در این محفل ارائه نمود.
بعدا داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار وامور اجتماعی، شهدا و معلولین، در مورد حمایت از اطفال صحبت نموده واز تمام نهاد ها و انجمن ها خواست تا حمایت از اطفال را عمومیت بخشد. آقای عثمانی گفت: در برنامه های اموزشی، محافل عمومی، شوراهای همبستگی، مکاتب در قسمت حمایت از اطفال، حقوق اطفال و دسترسی اطفال به  آنچه که خداوند برای شان حق داده و حق طبیعی شان است صحبت شود و در این راستا تلاش صورت گیرد.
آقای عثمانی همچنان افزود:  در همه ابعاد امکانات بسیار زیادی سرازیر می شود اما متاسفانه آنچه ما در جریان هستیم در بحش حمایت از اطفال سرمایه گذاری ها و منابع کمی در نظر گرفته می شود. در حالیکه اطفال سرمایه بزرگ یک جامعه است. یکی از راهای که ما بتوانیم مشکلات اطفال را کم بسازیم، منابع وامکانات بودجوی است که در دسترسی نهاد های مختلف قرار داده شود تا ما بتوانیم در دور ترین نقاط هم برنامه های آگاهی دهی داشته باشیم و هم قضایا ثبت و راجستر شود و از طرف دیگر اطفال در معرض خطر قرار نگیرد و حقوق شان نقض نشود.
تیم اطفال نا شینوا از نمایش نوشتاری و قرائت آن با زبان اشارۀ از توانمندی خود حاضرین را در شگفت انداخت. این اطفال روی تختۀ با ماکر با نام خدا اغاز کرده و سپس از دعوت شان به محفل تشکری نموده و خواست خود را از دولت وحدت ملی اینگونه بیان کرد:" مارا مانند اطفال دیگر از یاد نبرید وبرای ما مکتب مشخص ایجاد نمایید. ما حق تعلیم وتربیه داریم. ما خواهان توجه بیشتر دولت خود هستیم تا مارا کمک وهمکاری نماید".
 آقای حسینی آمر تعلیمات اسلامی معارف، در ابتدا روی مکلفیت های جامعه و والدین در مورد تربیت اطفال صحبت کرد . بعد از اینکه نظریات دانشمندان را در مورد تربیت اطفال بیان داشت گفت: دولت افغانستان تعهد نموده تا معارف متوازن را در سرتاسر کشور بوجود اورد. ایشان با اینکه دست آوردهای معارف را بالاتر از هر بخش دیگر حکومت ذکر کرد بیان داشت که از نظر کیفیت مشکلات وجود دارد. آقای حسینی آمار شاگردان اناث را در مجموع  38 فیصد وسواد آموزان برنامه حیاتی را 9240 تن از قشر اناث، تعلیمات تخنیکی 16 تن، مجموع شاگردان اناث در تعلیمات عمومی در حدود 84717 نفرمی باشند. این امار بخاطر بیان شد که اقشار آسیب پذیر چه اندازه به حق تعلیم وتربیه دست یافته اند. آقای حسینی دست اورد های معارف غور را بالاتر از ولایات مانند میدان وردک، بامیان، دایکندی وغیره از نظر ساخت وساز بیان کرد. بزرگترین چالش ها در صحبت آقای حسینی چالش امنیت بود وموجودیت زورمندان محلی نیز چالش بزرگ فرا راه معارف و حاکمیت قانون ذکر شد. ایشان نیز در مورد گنجانیدن حقوق بشر در نصاب تعلیمی معارف بیان داشت: حقوق بشر در اهداف قانون معارف آمده اما در نصاب تعلیمی تا هنوز کنجانیده نشده و تلاش صورت میگیرد. همچنین آقای حسینی برای اطفال نا بینا و نا شینوا وعده سپرد تا برای آنان مکتب ایجاد گردد و آنها نیز از حق تعلیم وتربیه برخوردار گردند.
آقای صابری مسؤل مرکز اصلاح وتربیه اطفال در ولایت غور، مرکز اصلاح ، زمینه تاریخی و تشکیل ان را و اصطلاحات کاربردی را توضیح داده و اطفال متخلف را نتیجه بی توجهی در تربیت فرزندان متذکر شد. آقای صابری امار اطفال متخلف از قانون را در سال 1394- 838 نفر در سرتاسر افغانستان ذکر نمود که از ان میان 90 تن انان از قشر اناث اند. در ولایت غور 5 طفل متخلف در مرکز اصلاح وجود دارد. وی افزود این آمار سیر نزولی دارد.
عبدالوکیل مدیر ثبت احوال نفوس در مورد ثبت تولدات و اهمیت ان صحبت کرد و در قسمت از سخنان خود افزود ثبت وراجستر تولدات میزان خشونت و ازدواج های زیر سن را پائین می اورد و زمینه برخورداری خدمات و حقوق اطفال را مساعد می سازد.اما متاسفانه نظر به کم علاقه گی  مردم،  میزان ثبت تولدات خیلی پائین بوده است .
آقای احمدی نماینده ریاست ارشاد حج واوقاف ، در مورد حقوق طفل، تربیت طفل از دیدگاه اسلام با ارائه آیات روایات و احادیث از پیامبر اسلام همگان را به تربیت درست اطفال ومهربانی وشفقت در مورد اطفال دعوت کرد. و محفل با دعای خیر به اختتام رسید.

پایان