آرشیف

2014-10-20

جام غور

به جوانان عزت مند، سلحشور، فرهیخته و گل های سرسبد غورباستان در سرزمین حضرت فیروزکوه

<img alt="انجمن فرهنگی جهانداران غوری" src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/jehandaran-new-Logo-second.gif" width:150px"="" data-cke-saved-src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/jehandaran-new-Logo-second.gif">
بخش فرهنگی وارتباطات دفترمرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

به جوانان عزت مند، سلحشور، فرهیخته و گل های سرسبد غورباستان در سرزمین حضرت فیروزکوه .

خوشحالیم که از بدو ایجاد تا همین اکنون حرکات موزون، اندیشمندانه وعلمی شما را به نظاره نشسته ایم، بادید عمیق و کاوش ژرف دیده می شود که راه زیبایی را در جهت رشد و توسعه دانش قدم های بلند و بالای برداشته ایدو این حرکات دلپسندانه ی شما روزنه امیدی است برای ارتقای ظرفیت های مردم تشنه به علم و دانش غوربزرگ، که زمانی آسیا برعظمتش می بالید و قاره ی اروپا از دست آورد هایش بهره میگرفت.
دوستان گرامی و دست اند کاران «هورخش» ! همانطوریکه از اسم با مسمای نهاد شما بر می آید درخشش آفتاب گونه شما برحق برای تنویر ذهنیت های برخواب گذاشته وطن محبوب ما افغانستان و بخصوص غورباستان اثر مثبت و بی مانندی خواهد داشت .
بی مناسب نخواهد بود گفته شود نشراولین ماهنامه ی شما تحت نام «هورخش» از مزایای علمی، ادبی و عقیدتی خوبی برخورداراست و ادامه ی این نشریه پروزن و پرمحتوا می تواند چون خورشید درخشان ذهنیت انسان وطن ما رامشعشع سازدکه برحق این گام علمی و ادبی شما طیف خدمت گذاری واقعی را در جامعه ی ما مبرهن می سازد.
انجمن فرهنگی جهانداران غوری به مثابه یکی از نهاد های اجتماعی – مدنی از شما جوانان عزیز بیدریغانه حمایت نموده و برعملکرد خوب شما دوستانه تهنیت می گوید، امید واریم این حرکت شما با نشریه ی « هورخش» در بین خانواده مطبوعات کشورجای خود را به زودی پیدا و از جمله صدر نشینان مطبوعات خوب وطن ما گردد.
گرامی میداریم اولین نشر مانامه ی « هورخش» را برمسئولین هورخش و تمام دست اندر کاران مطبوعاتی کشور.