کتابخانه

2016-10-20

Shahla Latifi

کتاب عسل وحشی و چاپ دوم کتاب پرستوهای خانم شهلا لطیفی در کتابخانه کنگره آمریکا
کتابخانه کنگره آمریکا در پذیرش آثار دریافتی و قرار دادن آن آثار در فضای فیزیکی کتابخانه، سیاست های خود را داشته و اخذ LCCN- شماره کنترلی کتابخانه کنگره متضمن نمایش آثار در آنجا نیست. با این وجود آسان نشر مفتخر است که طی 5سال فعالیت مداوم خود آثار ارزشمندی را در قفسه های این کتابخانه قرارداده است. در ادامه لینک معرفی برخی از آثار منتشره توسط این مجموعه در وب سایت کتابخانه کنگره آمده است
کتاب مجموعه طرح های مفهومی توسط استاد معماری آقای خیابانیان
کتاب بر شاخه های انتظار- رمان رمانتیکی از خانم م رها ساکن کانادا
کتاب روابط ايران و آمريکا در بستر تحولات جهان عرب در سالهاى ٢٠١٠ تا ٢٠١٣ ماحصل پژوهش جناب دیانسایی
کتاب عسل وحشی ) مجموعه شعر خانم شهلا لطیفی به زبان فارسی) 
کتاب پرستوها -چاپ دوم) مجموعه شعر پر از احساس دیگری از این هنرمند افغان)

Latifi,Shahla
Parastūhā / Shahlā Laṭīfī
2014
PK6562.22.A85 P37 2014 Pers
Request in African & Middle Eastern Reading Room- Jefferson, LJ220

Latifi Shahla
Asal-i Vaḥshī / Shahlā Laṭīfī
2015
MLCMN 2015/00314
Request in Asian Reading Room Jefferson LJ150