کتابخانه

2021-6-8

جام غور

پژوهشی حد رجم یا حکم سنگسار در اسلام

مقدمه:

درین نوشته تحقیقی وپژوهشی، حد رجم را تعریف ،دلائل، شرائط  وامکانات اثبات  وعملی شدن این حد شرعی را مورد پژوهش وبررسی قرار میدهیم .مسلمانان  درعصر حاضر به وا کاوی وبازنگری پاره از احکام شرعی که از رهگذر مستندات ودلا ئل اثبات مبهم ومورد اختلاف اند نیاز شدید است ، زیرا در دوام تاریخ از اثرآرایش وپیرایش احکام دین توسط برخی مفتیان در باری وپیروان نا آگاه  قسمتی از احکام شرعی ما هیت عوض کرده  وبرخی احکام ومناسک دین با ذوق وسلیقه  وخواستهای انسانی آلوده گردیده  گاهی فرض در سیمای مستحب ، جائز در حکم واجب  ویا  یک امر مباح بجای فرض استاده است. آنچه در ادامه می آید  تحقیق و پژوهش مفصلی است پیرامون حکم رجم ویا سنگسار در اسلام  و اینکه رجم چه معنی دارد، ریشه آن از لحاظ تاریخی   از سر چشمۀ  کدام یکی ازادیان ومذاهب آب میخورد،. لذا ین پژوهش آزاد بدون در نظر داشت مصلحت حکام ،خلفاء، آمراء .وتقدس خشک به گذشتگان بنام خلیفه ومجتهدین صورت میگیرد .لذا این واکاوی بر بنیاد نصوص روشن قرآن وحدیث، ،منطق سالم  ودر خور عقل استوار خواهد بود    مخالفت کردن ورائی مغایر نظر دیگران دادن وحتی نقد کردن اجتهاد  گذشتگان گناه نیست چه بسا اجتهاد ها با خواست، نظر وغرض حکام وقت آلوده است.

 

برای دریافت این رساله، اینجا را کلیک نمائید