کتابخانه

2018-4-7

جام غور

منار جام، کتیبه ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین