کتابخانه

2014-11-19

jameghor

د خوشحال خان خټک په غزلو کې د تشبیه ډولونه