کتابخانه

2014-11-19

جام غور

د خوشحال خان خټک په غزلو کې د تشبیه ډولونه