کتابخانه

2014-11-19

jameghor

د حمید بابا په اشعارو کې د ماهیت په لحاظ تشبیه-ژباړه