کتابخانه

2022-10-31

Shahla Latifi

در سرزمین مُرده

در سرزمین مُرده

از میان میله ها

زنی فریاد می‌زند

جویباری از خون می‌دمد

وانسان

میان باطل و حق

گرفتار آمده است

در سرزمین مُرده

در آن دایره ای سقوط

جسم دیگری برایت می‌آفرینند

خواست دیگری

راهی دیگری

روح دیگری برایت می‌گزینند

در سرزمین مُرده

در شگفتی قلب زخمي

سایه ای فرود می‌آید

«خدا» درنگ می‌کند

و کودکان در اندرون قلب شان می‌نویسند:

ای انسان!

آزاد کنید ما را!

شهلا لطیفی

هفتم اکتبر ۲۰۲۲(میلادی)