آرشیف

2021-2-21

جام غور

7690 دوز واکسین کرونا به غور رسید
 
مسوولان ریاست صحت عامه غور می گویند که مقدار 7690 دوز واکسین کرونا به این ولایت انتقال گردیده است.
داکتر جمعه گل یعقوبی، رییس صحت عامه غور می گوید که این مقدار واکسین را طبق هدایت وزارت صحت به طیف های از قبل تعین شده افراد تطبیق خواهند شد.
آقای یعقوبی از آمادگی کارکنان صحی در تطبیق این واکسین نیز خبر داد و گفت، به زودترین فرصت این روند را آغاز خواهند کرد.
 
یک شنبه 3 حوت 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور