آرشیف

2015-12-20

جام غور

4 تن بشمول یک داکتر از سوی طالبان ربوده شدند

شنبه 28 قوس 1394 برابر است با 19 دسامبر 2015 
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

4 تن بشمول یک داکتر که باشندگان ولسوالی چهارسده ولایت غور بودند، در منطقه سرتگاب غلمین از سوی افراد قاری رحمت الله ربوده شدند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این چهار تن روز گذشته توسط طالبان ربوده شد و اکنون در قریه نییک منطقه مرغاب در اسارت طالبان بسر میبرند.
آقای خطیبی می گوید که یک تن داکتر بنام محمد حلیم نیز در میان افراد اختطاف شده است.
حاجی غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه غور می گوید که آنان بطور رسمی از اختطاف داکتر اطلاعی ندارد، اما می گوید که محمد حلیم یک تن از داکتران کلینیک قلعه گوهر ولسوالی چهارسده است.
از سوی هم، محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندانی امنیه دستگیری این افراد توسط طالبان را رد میکند و می گوید که مسوولان امنیتی ولسوالی چهارسده از وقوع این رویداد چیزی نمیدانند.