آرشیف

2015-11-25

جام غور

25 پروژه انکشافی به هزینه بیش از 29 ملیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

چهارشنبه 4 قوس 1394 برابر است با 25 نوامبر 2015
نویدالله پژواک 
وبسایت جام غور

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات از بهره برداری 25 پروژه انکشافی در فیروزکوه (مرکز ولایت غور) و ولسوالی شهرک آن ولایت خبر میدهند.
این پروژه ها شامل سکتور های زراعت، آبرسانی، زیربنایی و سهولت های ترانسپورتی بوده که به هزینه (29104195) افغانی از بودجه برنامه همبستگی ملی به پایه اکمل رسیده است.
در خبرنامه ی که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور به رسانه ها رسیده، آمده است که این پروژه های شامل احداث و جغل اندازي سرك هاي داخل قريجات، اعمارشبكه هاي آب آشاميدني صحي ، ذخایرآ ب زراعتی، سربندها، اعمار چاه هاي  نيمه عميق، اعمار پلچک، دیوار های محافظوي و اعمار برقهای آبی کوچک میباشند.
خبرنامه می افزاید، از این پروژه ها حدود (2910) خانواده بطور مستقیم بهرمند گردیده است.
برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت غور مبلغ (۲۵۴۶۸۳۰۸۰۶) افغانی را درتطبیق (۳۲۹۵) پروژه های عام المنفعه که شامل  سکتورهای ترانسپورت، آبرسانی، برق، معیشت وتوسعه روستاها میباشد،  به مصرف رسانیده است.

25 پروژه انکشافی همبستگی ملی به هزینه بیش از 29 ملیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

<img alt="25 پروژه انکشافی همبستگی ملی به هزینه بیش از 29 ملیون افغانی در غور به بهره برداری رسید" data-cke-saved-src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/jameghor_news_2511215_3.jpg" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/jameghor_news_2511215_3.jpg" width:700px"="">