آرشیف

2016-7-31

جام غور

22 تن در غور از بخشی قابلگی سند فراغت بدست آوردند

22 تن از طبقه اناث در، فیروزکوه مرکز ولایت غور، بعد از فراگیری آموزش های نظری و عملی دوساله در بخش قابلگی سند فراغت را بدست آوردند.

برنامه قابلگی به کمک مالی بانک جهانی، به حمایت دفتر ACTD و ریاست صحت عامه غور درسال 1393 آغاز شد و درسال روان تکمیل گردید.

مسوولان بخش صحت در غور می گویند که فارغان بخش قابلگی در مرکز و ولسوالیهای این ولایت به هدف ارایه خدمات صحی توظیف خواهند شد.

22 تن در غور از بخشی قابلگی سند فراغت بدست آوردند

22 تن در غور از بخشی قابلگی سند فراغت بدست آوردند

22 تن در غور از بخشی قابلگی سند فراغت بدست آوردند