آرشیف

2015-11-7

جام غور

2 هزار خانواده در فیروزکوه از نور برق مستفید شدند

یک پایه جنراتور 600 کیلووات به ارزش 5 ملیون افغانی از بودجه وزارت انرژی، آب و برق به آمریت برق غور داده شده که ظرفیت روشنایی 2 هزار خانواده را در یک زمان دارا میباشد.
انجینر محمد یاسین آمر برق غور می گوید که برای نخستین بار ماشین جدید به شهر فیروزکوه داده شد که قبل از این تمامی ماشین های برق مستعمل و دست دو بوده است.
قبل ازین شهروندان فیروزکوه بار ها از نبود و پرچاوی برق شهر شکایت داشتند.