آرشیف

2016-5-3

جام غور

17 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های روز گذشته در غور جان باخته و اضافتر از 400 منزل مسکونی را تخریب نموده است.
حمیدالله داد فر رئیس مبارزه با حوادث طبعی غور به رادیو آزادی خسارات وتلفات برخواسته از سرازیر شدن این سیلاب هارا تائید کرده است.
آقای داد فر گفته که نظر به اطلاعات که ازسوی مردم به وی رسیده است تا هنوز17 نفر جان های شانرا از دست دادند، چهارصد منزل مسکونی، تعداد زیادی از مواشی وزمین های زراعتی از بین رفته است اما به گفته وی تا هنوز صحت بودن این آمار به گونه کلی تائید نشده است.
به گفته رئیس مبارزه با حوادث این ولایت آنها تیم های شانرا برای برسی این خسارات به محلات وقوع حوادث فرستاده اند.
" آمار که مردم وباشنده های محل به ما گفته اند تا هنوز 400 منزل مسکونی تخریب شده 17 نفرکشته که شاید دقیق نباشد کم وزیاد دراین آمار باشد ولی از بین رفتن زمین های زراعتی ودرختان مردم ومواشی زیاد است، وما هم تیم های خوده به ساحه روان کردیم درتلاش پیداکردن آماردقیق هستیم"
هرچند سیلاب های ناشی از بارنده گی مخصوصا درفصل بهار همه ساله درغور خسارات را از خود برجای میگذارند ولی خسارات وشدت حرکت سیلاب که دیروز دراین ولایت رخ داد بی پیشنه ترین حادثه طبعی دراین ولایت گفته شده است.

منبع: رادیو آزادی