آرشیف

2016-4-10

جام غور

16 پروژه به هزینه بیش از 26 ملیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات می گویند که 16 پروژه انکشافی به هزینه مجموعی بیش از 26 میلیون و 840 هزار افغانی در ولسوالی های دولتیار، تولک و فیروزکوه تکمیل و به بهره برداری سپردند.

این پروژه ها که شامل سکتور های زراعت، آبرسانی و آبیاری و سهولت های ترانسپورتی است از هزینه برنامه همبستگی ملی اعمار گردیده است.
مسوولان ریاست احیاء انکشاف دهات می گویند که از پروژه های یاد شده 2562 فامیل بطور مستقیم مستفید میگردد.

16 پروژه به هزینه بیش از 26 ملیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

16 پروژه به هزینه بیش از 26 ملیون افغانی در غور به بهره برداری رسید