آرشیف

2016-8-13

جام غور

10 طالب در غور شکار ماین خود شدند

 

مقام ها در اداره محلی غور می گویند که طالبان درحال جاگزینی ماین در ولسوالی پسابند بودند که در اثر انفجار آن 7 تن کشته شده و 3 تن دیگر آنان زخم برداشت.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت، طالبان پوسته مدیرا ولسوالی پساند که چند روز قبل بدست آنان افتاد ماین گزاری میکرد که با انفجار ماین 7 تن آنان کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشت.
پوسته مدیرا ولسوالی پسابند تا هنوز در تصرف طالبان است و گفته میشود که طالبان مناطق تازه تصرف شده را ماین گذاری نمودند که این کار مانع پیشروی نیروهای امنیتی در واپس گیری آن مناطق گردیده است.