آرشیف

2005-6-9

جام غور

​تمام مناطق ولایت غور از روز دوشنبه به این طرف زیر بارش برف وباران قراردارد

تمام مناطق ولایت غور از روز دوشنبه به این طرف زیر بارش برف وباران قراردارد.
 (14 فبروری 2006 برابر با 25 دلو 1384 )
حیدر خان سر پرست ریاست مخابرات ولایت غور طی تماس تلیفونی اظهار داشت که در اثر ریزش برف وباران شدید در مناطق ولایت غور راه های مواصلاتی مسدود گردیده است.اوگفت در زمستان سال جاری بر خلاف ولسوالی ها  در مرکز چغچران ریزش برف بیسیار کم بوده که باعث مأیوسیت مردم گردیده بود اما با ریزش این برف  که با رطوبت زیاد همراه بوده  مایۀ خورسندی وامید مردم به اینده وبهار خوب شده است. قابل یاد آوری است که سر ازاین تاریخ ریاست مخابرات ولایت غور گذارش تحولات خبری ولایت غور را به سایت جام غور به عهده گرفته است که کمک  وهمکاری قابل قادر به حساب میرود.
 
تعمیررالحاقی لیسۀ سلطان علاء الدین غوری بنام لیلیۀ مؤقتی این لیسه تکمیل گردید.
  (14 فبروری 2006 برابر با 25 دلو 1384 )
از سالها به این طرف لیسۀ سلطان علاءالدین غوری در چغچران فا قد تعمیر لیلیه میباشد وشاگردان شامل در لیلیه در تعمیر های کهنۀ محبس خانه ولایت وغیره شب سپری میکردند . در اثر بی توجهی مقامات وزارت معارف به این مشکل مردم غور مجبور شدند درسال 2003 میلادی مبلغ دوملیون وسه صدهزار افغانی جهت إعمار لیلیه از تمام مناطق غور جمع آوری نمایند اما مبلغ متذکره کافی نبود تا اینکه وزیر فوائید عامه در سال 2005 وارد چغچران شد ومبلغ سه ملیون افغانی از بودجۀ این وزارت به خاطر إعمار لیلیه علاوه کرد. ازان جائیکه تیم باز سازی ولایتی إعمار لیلیه را در غرب شهر شروع کرده اند مقام ولایت تصمیم گرفت از پول کمک تعمیر مؤقتی بنام لیلیه در جوار لیسه ساخته شود. وحین تکمیل لیله این تعمیر مؤقتی  به دسترس مدیریت تدریسی لیسه قرار گیرد ودر انکشاف صنوف درسی از وی استفاده شود.
 
وکلا ونماینده گان ولایت غور چگونگی تمدید شاه راه کابل هرات را از مسیر غور مورد بر رسی قرار دادند.
 (12 فبروری 2006 برابر با 23 دلو 1384)
طبق برنامه های وزارت فوائد عامۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستا ن چغچران مرکز ولایت غور محل تقاطع دو شاهراه عمومی است که کشور را از شرق به غرب واز شمال به جنوب وصل مینماید. وکلا ونماینده گان ولایت غوردرین مورد بحث و درموردتمدید شاه راه ها طرح های ذیل را پیشکش نمودند.
1:- شاه راه کابل هرات بعداز چغچران با عبور از بند باین – ولسوالی دولینه –شهرک – تولک فارسی شیندن
   درین وریانت مناطق بیشتر زیر پوشش قرار میگیرد ومنافع بیشتر به مردم دارد با فاصلۀ ومصرف زیادتر. ویا اینکه از چغچران مسیر بره خانه بیدان منار جام غوک وکمنج تا هرات که فاصلۀ کوتاه است واما از حاشیۀ غور عبور مینماید.
2:- شاهراه که شمال را به جنوب وصل میکند. مزار تا نیمروزو چاه بهار. عدۀ بر این نظر اند که این شاه راه از طریق فاریاب از مناطق ولسوالی چهارصده وغلمین عبور نموده به مرکز چغچران وصل گردد. با فاصله ومصرف کمتر. اما عدۀ بر این عقیده اندکه ازچهارصده باید به طرف مرغاب تمدید شود وبه دولت یار به سرک عمومی وصل گردد درین صورت ساکنان ولایت غور علاوه از فاریاب به ولایات جوزجان وسرپل نزدیکتر میشوند ومنافع بیشتر را در بردارد. محل دیگر که مورد مناقشه تمدید سرک مزار تا نیمروز با عبور از بند بایان دولینه پسابند تیوره پرچمن گلستان ودلارام است. ویا از طریق پسابند باغران تا موسی قلعه وگرشک به سرک عمومیوصل گردد. نوت : یکی از نمایدگان طی تماس تلیفونی خواهان نظر صاحب نظران غور در خارج از کشور درین زمینه شد.
 
طرح های انتقادی نماینده گان پارلمان ومشرانو جرگۀ ولایت غور در آستانۀ رائی إعتماد به کابینۀ دولت.
 (11 فبروری 2006 برابر با 22 دلو 1384 )
            نمایندگان ولایت غور در مجلس ملی  افغانستان با برخی از موی سفیدان واعضائی شورائی ولایتی که به کابل آمده طی دوروز نشست ها وجلسات مکرر در کابل طرح ها وپیشنهادات انتقاد آمیز خویش را در آستانه رائی إعتماد به کابینه توحید وتنظیم نموده که برخی ازین پیشنهاد چنین گذارش شده است.
. 1:- از لحاظ سهمگیری ومشارکت در حکومت.: ولایت غور یگانه ولایت است که درتمام دستگا های دولت اعم از وزرارت خانه ها وسائر ادارات دولتی کارمند حتی در سطح معاون رئیس هم ندارد.وکا ملا از صحنه سیاست وادارۀ کشور کنار زده شده است.
2:- از لحاظ باز سازی : در بازسازی غور توجۀ بسیار اندک صورت گرفته چنانچه ادارۀ استحکام وثبات ملی افغانستان که باز سازی ادارات دولتی را طور استندرد به عهده دارد  علاوه ازاینکه درغور هیچ کاری را انجام نداده سهم غور را نیز به ولایات دیگر بخشیده  است. 
3:- ریاست شورا های همبستکی ملی وزارت إنکشاف دهات از جملۀ نه ولسوالی صرف دو ولسوالی ولایت غور را با گوشۀ از مرکز ولایت زیر پوشش پروژه های این وزارت قرار داده  سائر ولسوالی ها حتی سروی هم نشده اند. وآنعده پروژه هائیکه عملی شده بسیار محدود وبی کیفیت است.
4:- از لحاظ عرضۀ خدمات صحی: ولایت غور از نیاز مند ترین ولایات کشوراست  علاوه از مناطق دور دست مرکز ولایت وولسوالی ها کلینیک مجهز به لوازم طبی ندارد . نبود داکتر، متخصص و أدویۀ کافی از مشکلات است که هر لحظه مردم ما به آن مواجه اند. در ولایت غور نه بانک خون وجود دارد ونه هم گروپ خون برای مریضان تعین میشود.  ودر تمام ولایت غور داکتر نسائی وجود ندارد سالانه صد هازن در اثر مریضی  هائی ولادی نسائی جان خود را از دست میدهند .                                                                                                                                
5:- از لحاظ معارف:  کمبود معلم، نبود لوازم درسی  ومحیط سالم تعلیم وتربیه درتمام ولایات کشور مشکل قابل محاسبۀ است اما در ولایت غور از حد محاسبه ویا دداشت بیرون است. ریاست محترم دولت فرمان منظوری یک باب دارالمعلمین را در تمام ولایات کشور صادر نمود  تا هنوز سه سال از عمر این فرمان میگذرد اما در ولایت غور روی دلائل عدیدۀ عملی نشده است. در حالیکه در ولایات دیگر این دارارلمعلمین ها به پوهنتون ارتقا یافته است. محصل ولایت غور اگر از فا کولتۀ حقوق فارغ گردد به سختی میتواند به در وازه های وزارت خارجه آمد وشد نماید. اما محصلین ولایات دیگر رأسا به نماینده گی های سیاسی کشور در خارج مقرر میشوند.
6:-. از لحاظ برخوردهای اجتماعی: تمام أعضای کابینه ودولت بلا إستثنا  برای مردم غور تبعیض را قائل اند  اول مردم غور را به دربار خود نمی پذیرنذ  ودرصورت پذیرش با لبخند سرد ووعده های غیر عملی رخصت شان میکنند.ما خواهان رفع تبعیض وتعمیم عدالت اجتماعی در کل کشور میباشیم 
7:- از لحاظ اقتصادی: از آنجائیکه ولایت غور یکی از ولایات مرکزی وکم عاید کشور بوده  دولت بودجۀ سالانۀ ولایت غور را مطابق به معاش عادی کارمندان در نظر میگیرد که بدین ترتیب برای باز سازی ویا ترمیم تعمیرات دولتی ویا تنظیفات شهری وپارک های تفریحی وغیره وجوه مورد ضرورت را در نظر نمیگیرد بناء ما از دولت تقاضا مینمایم تا تعین وتثبیت بودجه های انکشافی ولایات را طور صریح وروشن در شورای محترم وزراء تصویب وبودجۀ سالانۀ ولایات از طریق رسانه های اطلاعات جمعی کشور به سمع همگان رسانیده شود  تا وزرائ محترم مطابق ذوق وسلیقه وارتباطات شخصی با والی ها وولایات طزر انفرادی درتاریکی به تقسیم بودجه تصمیم نگیرند وتفاوت تقسیم بودجه به میزان قضاوت مردم گذاشته شود. از  زمان سقوط رژیم طالبان تا کنون هیئات عالی رتبۀ دولت  به نوبت در ولایت غور سفر ووعده های را به مردم سپرده  اند هرگاه یکی ازین وعده هارا عملی نموده باشند بفر مایند ما برای ابد ممنون شان هستیم.  ما از ریاست محترم دولت وکابینۀ شان تقاضا مینمائیم  تا ماه یکمرتبه جلسات شورائی وزیران را به مشکلات ولایات تخصیص داده وطور نوبت نمایندگان  ولایات را  با خود در جلسه شریک سازند. تا بدین وسیله از مشکلات ولایات آگاه وبه مشکلات شان رسیده گی به عمل آید. 
 
شورائی علمائی ولایت غور مسئولین روز نامه های کشور های اروپائی را محکوم کردند
 ( 9 فبروری 2006 برابر با 20 دلو 1384)
        روز چها رشنبه هشتم فبروری  تظا هرات مسالمت آمیز به رهبری شورائی علمائی ولایت غور در مرکز چغچران بر گذار گردید. مردم ولایت غور با شعار های مرگ بر دشمنان إسلام  خواستار محاکمۀ روز نامه نگاران که کارکاتور را نشر کرده اند شدند. علمائی ولایت غور غربی هارا متهم به نا آگاهی نسبت به مقد سات اسلام نمودند وایشان را مسبب ومقصر قتل ها وخسارات ناشی از تظاهرات خشونت آمیز در کشور های جهان دانستند.
 
نمایندگان ولایت غور در ولسی جرگه ومشرانو جرگه جلسۀ مشترک را بعد از ظهر امروز در کابل دائر نمودند. 
سه شنبه 7 فبروری 2006
طبق راپورهای واصله وکلائی مردم غور در پارلمان ومجلس سنائی کشور باجمع موی سفدان وآعضائی شورائی ولایتی بعد از ظهر امروزدر کابل شورائی مشترک رادائر وروئی مشکلات  ولایت غور وطرح آن در دومجلس کشور طور هم آهنگ بحث ومشوره نمودند. ایشان در مورد اتخاذ موقف واحد در مورد تحولات سیاسی درداخل دولت نیز تصامیم را اتخاذ نموده اند . جز ئیات فیصله ها  عندالموقع نشر خواهد شد.
 
صادرات مواد زراعتى ومالدارى ولايات غربى کشور افزايش يافته است
صادرات اقلام زراعتی ومالداری حوزۀ غرب کشور، درسال جاری به بيش از سيزده ميليون و دوصدوهشت هزار دالرامريکايى  رسيده است . غلام قادر اکبر، رئيس اتاقهاى  تجارت وصنايع ولايت هرات  به آژانس خبرى پژواک گفت که   ميزان صدور محصولات واقلام توليدى  اين حوزه (ولايات هرات ، فراه ، بادغيس و غور ) در سال گذشته  به حدود ده ميليون دالر مى  رسيد .آقاي اکبر دليل افزايش اين صادرات را لغو ماليات محصولات وتوليدات صادراتى  وپديدار شدن بازارهاى  جديد خارجى دانسته و افزود که  اين يک افزايش اضافه ازبيست درصد را نشان مى  دهد . اين درحاليست که بر اساس فرمان مورخ اواخر ماه سنبله سال جارى حامد کرزى  رئيس جمهور کشور ، ماليات برصادرات توليدات ک��ور  براى سه سال و محصول گمرکى مواد خام وارداتى صنعت قالين بدون قيد زمان  معاف گرديده است .    رئيس اتاقهاى تجارت هرات   بيشترين ميزان صادرات را شامل انواع  ميوه   خشک از قبيل  مغزبادام ، چهارمغز، کشمش وگياهان طبى از جمله شيرين بويه  و زيرۀ  سفيد و محصولات حيوانى شامل پشم  خوانده و علاوه نمود که اين اقلام  به کشورهاى  عربى  وبعضاً همسايه و تعدادى  ازممالک اروپايى  صادر شده است . سيد عبدالحکم خطيبى مدير حفاظت نباتات وقرنطين رياست زراعت هرات،  که يک مرکز کنترول ونظارت برکيفيت محصولات وتوليدات صادراتى  است ، با تائيد ازدياد صادرات   اظهارداشت : (( از حمل سال جارى  تا اخير ماه جدى  بيش از يکهزار ودوصد سند تائيد کيفيت به سى  شرکت تجارتى  بخاطر انتقال اضافه از يازده ونيم هزار تُن از محصولات وتوليدات داده شده است.)) اين تحول در حالى رونما شده است که تجار هميشه ازاخذ ماليات بر صادرات و محصول گمرکى بر مواد خام شکايت داشتند و مسؤولين دولتى در زمينۀ حل اين مشکلات به آنها وعده مى دادند  . محمد صادق عظيمى  رئيس شرکت تجارتى  مصطفى  سينا ازجمله صادر کننده گان سال گذشته مى گويد که  درسال جارى  بيش ازدوصدو پنجاه تُن ريشه بيخ که ازجمله گياهان طبى  بوده و درمناطق کوهستانى  هرات بشکل خودرو مى  رويد ، از طريق اين شرکت به کشورترکيه صادر شده است.  وي لغوماليات برصادرات را ازجانب دولت گام ارزشمند دانسته و متذکر شد : (( حالا بازار فرو ش محصولات وتوليدات داخلى  درخارج از افغانستان خوب است  .))  عبدالظاهر بهادرى  رئيس مجتمع غذايى  صدف  در مورد صادرات داخلى به خارج مى  گويد که  يک مجتمع درجريان سال جارى ، ماهانه اضافه  از يک صد وبيست  تن بيسکويت آناتاب را شامل پنج نوع به مبلغ تقريباً   دوصدو چهل هزار دالرامريکايى  به کشور پاکستان صادر نموده است . افاي بهادرى  در حاليکه گفت که آنها درسال گذشته اصلاً صادراتى  نداشتند، اظهار اميدوارى  نمود که با طرح هاى  حمايتى دولت ،صنايع داخلى  رشد نموده وتوانايى  صدور اقلام توليدى  داخلى  را به ديگر کشور ها بدست آورند.
 
تعداد از شاگردان ولایت غور که در فصل زمستان به کابل وهرات آمده اند به مشکلات زیاد مواجه اند.
( 4 فبروری 2006 برابر با 14 دلو 1384)
محمد آصف متعلم صنف دهم که باجمع دیگر از شاگردان جهت فراگیری کورس های کمپیوتر، انگلیسی وعلوم دیگر وارد شهر هرات شده اند از بلند بودن کرایه اطاق های شب باش واجورۀ کورس ها شکایت نمودند. ایشان همه ساله انتظار دارند تا مقامات ولایت با ایشان در مورد پرداخت اجورۀ کورسها وکرایۀ اطاق ها کمک نمایند .اما تا هنوز هیچ ارگان با ایشان همکاری نکرده است.به همین ترتیب بیش از سی شاگرد در کته سنگی کابل به مشکلات مشابۀ مواجه اند ونسبت مسدودست راه ها توان بر گشتن به غور را هم ندارند.
 
ریاست معارف ولایت غور در سال 1384 دچار بی ثباتی بوده است.
 ( 4 فبروری 2006 برابر با 14 دلو 1384)
جوزائی سال 1384 کمال الدین مودودی رئیس معارف ولایت غور از وظیفه اش إستعفا وخودر به حیث وکیل درپارلمان کاندید نمود .متعاقبا والی ولایت محمد شاه مجیدی را به حیث رئیس معارف پیشنهاد نمود .وبعد از گذشت مدت کوتاهی استاد عیدگل عازم به این سمت پیشنهاد وتقرر حاصل نمود واز یکماه به اینطرف  کمال الدین مودودی رئیس سابق معارف  از طرف مقام ولایت بحیث ریس معارف پیشنهاد گردیده است  این تغییرات موسمی در یک سال نشان میدهد که وضعیت معارف ولایت غور در سال 1384 قناعت بخش نبوده  مقام رهبری ولایت مصروف تغیر وتبدیل رئیس اداره بوده است
 
مردم ولایت غور از ریزش برف در مناطق این ولایت اظهار خورسندی میکنند.
 ( 4 فبروری 2006 برابر با 14 دلو 1384)
روز جمعه 3فبروری محترم داکتر جمعه گل یعقوبی طی تماس تلیفونی از چغچران مرکز ولایت غور اظهار داشت که تمام دشت ها وکوه های غور از برف پوشیده است وراه مواصلاتی بین ولایت وولسوالی ها مسدود میباشد با آنهم مردم به انتظار بهار سر سبز وپر طراوت اززوظعیت راضی به نظر میرسند. 
 
پانزده پروژه در ولايت غور به بهره بردارى سپرده شد
  غور: آژانس خبرى پژواک ، ٨دلو 1384 برابر با 28 جنوری 2006
پانزده پروژه شامل  سرک ، مکتب، کلينيک صحى و حمام به مصرف بيش از ١٦٠ هزار دالر امريکايى درولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به بهره بردارى سپرده شد .   عبدالرحمن فرهنگ رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور به تاريخ ٨ دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که کار اين پروژه ها طى سه ماه اخيردر چوکات پروگرام همبستگى ملى به پايه اکمال رسيده و روز گذشته در حضور مردم افتتاح گرديدند. فرهنگ،  جغل اندازى  سرک به طول ١٥ کيلو متر،اعمار  يک باب ليسه  ذکور و اناث  با گنجايش پنجصد شاگرد و يک کلينيک صحى  را در ولسوالى ياد شده ، شامل اين پروژه ها دانست. رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور ،علاوه کرد که اولين حمام عمومى و نمره    نيز شامل اين پانزده پروژه است که  در دو تايم جداگانه، براى مردان وزنان ساخته شده  که همزمان گنجايش يکصد نفر را دارا ميباشد. وی گفت : (( مردم ولسوالی لعل و سرجنگل ده درصد مصارف اين پروژه ها را ، از جيب شخصى خود کمک نموده اند و از این  پروژه ها بيش از ١٢٣٠٠  تن  مستفید ميشوند. )) مردم منطقه پروژه هاى ياد شده را مفيد دانسته اما بيشتر بر اعمار مراکز صحى و منابع آب آشاميدنى تاکيد دارند. جمعه گل  سى ساله یکتن از باشنده گان اين ولسوالی از فعاليتهاى پروگرام همبستگى ملى استقبال کرده ،اما گفت که مهمترین مشکلات  آنها ، کمبود کلينیک ونبود آب صحى آشامیدنی است که بايد بيشتر به آنها توجه شود. اما ريیس احیا و انکشاف دهات ولایت غور ميگويد که  پروژه های همبستگی ملی به خواست خود مردم ،عملى ميشود و باید مردم به پروژه هاى الويت بدهند که به آنها اشد ضرورت دارند. ولسوالی لعل و سرجنگل در حدود نود کيلو متری چغچران مرکز ولایت غور واقع است.
 
وزارت صحت عامه شفا خانۀ چغچران را کمک اساسی مینماید.
(تاریخ 31 جنوری 2006 برابر با 11 دلو 1384 )
تمام شفاخانه ها وکلینک های ولایات  زیر پوشش مؤ سسات خارجی قرار دارند که علا وه از إکمال شفا خانه ها به داکتر های مؤظف معاش إمتیازی دالری میدهند.شفا خانۀ چغچران سابق زیر پوشش مؤسسۀ که از طرف فرانسوی ها حمایت میشد قرار داشت اما دوسال میشود که هیچ مؤ سسۀ به شفا خانۀ چغچران کمک نکرده که باعث دلسر دی داکترها وسائر پرسونل شده بود حال وزارت صحت عامه تصمیم گرفته است تا این کمبود را با پرداخت معاش بیشتر به کار مندان شفا خانۀ چغچران جبران نماید البته کلینیک های ولسوالی ها تحت حمایت مؤ سسات خارجی قرار دارد.
 
تلیفون های دیجیتال در ولایت غور تا هنوز یکطرفه است.
 (دوشنبه  30 جنوری 2006 مطابق  10 دلو 1384)
وزارت مخابرات با تخصیص دادن 45 خط تلیفون دیجیتال که با کود وشمارۀ این چنینی میباشد{042،2714212 برای مرکز ولایت غور مشکلات ادارات رسمی دولت در این ولایت را رفع نمود.  بدین ترتیب دفتر مقام ولایت میتواند بجائی استفاده از تلیفون های  اندل دار  بخاطر تأمین ارتباط با ادارات ذیربط از تلیفون های دیجیتال استفاده  نماید . اما این تلیفونها بخاط تأمین ارتباط به خارج از غور یکطرفه است طوریکه از غور میتوانند به کابل وجهان خارج تماس بگیرند واما از کابل وجهان خارج به این تلیفونها  تماس بر قرار نمیشود که علت آنرا وزارت مخابرات هم تا هنوز نمیداند. ناگفته نباید گذاشت که ولسوالی های غور از سال 1383 به اینطرف یک یک دستگاه تلیفون ثریا به سیستم بلنگ در دسترس دارند که با قیمت 50 سنت در دقیقه تماس را تأمین مینماید البته در تأمین ارتباط با تلیفون های ثریا  فاصله ها در تعین نرخ تأثیر ندارد.  ولایت غور تنها ولایتی  است که از امنیت نسبی بر خودار است ولی تا هنوز انتن های تلیفون همراه{ موبائل} به آن نصب نگردیده .
 
داکتر عبدالصبور داکتر شفاخانۀ چغچران شهید شد.
 (یکشنبه 29 جنوری 2006 برابر با 9 دلو 1384 )
با تأ سف إطلاع یافتیم که داکتر عبالصبور فرز ند میرزا گل آقا سر کاسی  ظهر شنبه 28 جنوری 2006 در أثر یک حادثۀ ترافیکی در منطقۀ بره خانۀ چغچران جان خودرا از دست داد وسه تن از همراهانش جراحت برداشتند.  موصوف در سال 1379 از انیستیتوت طب أطفال پوهنتون کابل فارغ وبعدا به شفا خانۀ چغچران توظیف شد او به کمال صداقت وایمانداری به مردم غور خدمت نموده درشرائط که ولایت غور به افراد مسلکی خصوصا داکتر نیاز شدید دارد شهادت داکتر صبور ضایعۀ خیلی بزرگ به حساب میآید بدین وسیله از خداوند برایش جنت الفردوس وبرای ورثۀ مرحوم صبر جمیل استدعا میتمایم. انا لله وانا الیه راجعون