آرشیف

2016-3-22

جام غور

۶۸ پروژه انکشافی به ارزش بیش از ۵۷ ملیون افغانی در دولینه به بهره برداری رسید

<div dir="rtl" justify;"=""> 
۶۸ پروژه انکشافی در سکتور های زراعت، سهولت های ترانسپورتی، آبرسانی و آبیاری به هزینه ۵۷ ملیون و ۳۰۰ هزار افغانی از بودجه برنامه همبستگی ملی در ولسوالی دولینه ولایت غور به بهره برداری رسید.
گل زمان نائب مسوول برنامه همبستگی ملی در ولایت غور می گوید که این پروژه ها شامل حفر چاه های آب آشامیدنی صحی، شبکه های آبرسانی، احداث سرکهای روستایی، ذخایر آب زراعتی، اعمار سربند ها و کانالهای زراعتی، اعمار پلچک ها، لترین ها، دیوار های محافظوی و گبیونی میباشد.
آقای نائب می گوید، تطبیق کننده این پروژه ها موسسه افغان اید بوده که در کل حدود ۵۱۱۴ فامیل بگونه مستقیم از آن بهرهمند گردیده است.
قابل ذکر است که برنامه همبستگی ملی از آغاز فعالیت هایش تا حال در ولایت غور مبلغ (۲،۷۹۴،۸۴۸،۳۳۲) افغانی را در تطبیق (۳۵۱۵) پروژه ی عام المنفعه که شامل سکتور های ترانسپورت، آبرسانی، برق، معیشت، و توسعه روستاها میباشد، بمصرف رسانیده است.

سه شنبه 3 حمل 1395 برابر است با 22 مارچ 2016-03-22
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور