آرشیف

2019-2-18

جام غور

۳کودک و٢ زن حامله به دلیل نبود ادویه لازم در مراکز صحى پسابند غور جان باختند

 

شماری از باشندگان ولسوالی پسابند غور؛ درحالى از نبود خدمات صحی و بی توجهی مسئولان صحی آن ولسوالی انتقاد مى نمايند که در تازه ترين مورد، سه کودک و دو زن حامله به دليل نبود ادويه دراين ولسوالى، جان شانرا از دست داده اند.

اين باشنده ها شاکى اند که هر زمانى براى تداوى به مراکز صحى ولسوالى رفته اند، جواب رد شنيده و براى شان گفته شده که ادويه لازم ندارند و بايد براى تداوى به مراکز صحى ولسوالى همجوار و يا شهر فيروزکوه بروند.

حبیبالله از باشندگان ولسوالی پسابند به گفت: "در کلينیک ولسوالی پسابند دوا پیدا نمیشه؛ حتا یک تابلیت پراستامول موجود نيست، داکتر و يا نرس اصلا وجود ندارد. "

برپايۀ گفته هاى اين باشنده ولسوالى پسابند، در دو روز اخير دو زن حامله وسه کودک به دليل نبود ادويه لازم جان شانرا ازدست داده اند .

فضل احمد باشندۀ ديگر اين ولسوالى نيز اظهارنگرانى کرد وگفت اگر وضعيت به همين گونه ادامه يابد، در آيندۀ نزديک امکان دارد ده ها باشندۀ مريض اين ولسوالى که توانايى تداوى درخارج ازاين ولسوالى را ندارند، تلف شوند .

وى افزود: "همی سه روز جلوتر، یک زن حامله به کلينیک آمد، شب دو طفل به دنیاآورد؛ اما بخاطربى توجهى ونبود ادويه لازم ، خودش همرای هردو طفلش فوت کردند."

درعين حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیزمشکلات صحی باشنده گان ولسوالی پسابند را تایید میکند.

وى گفت که به دلیل برف باری‌‌هاى شديد ومنع شدن انتقال مواد اولیه به ویژه ادويه به این ولسوالی ازسوی گروه طالبان، راه های مواصلاتی به اين ولسوالى ازماه ها به اينسو مسدود بوده ومردم آن ولسوالى در وضعيت خرابى به سرمى برند .

به گفته سخنگوی والی غور، هرچند آنان این موضوع را بارها با مقامات مرکزی درمیان گذاشته اند؛ اما تاهنوز برای بازگشایی این مسیر هیچاقدام عملی نشده است.

خطیبی درادامه افزود: "راه های مواصلاتی توسط مخالفان مسلح مسدود شده، مشکلات جدی درتامین امنیت وارسال مواد غذایی به آن ولسوالى رخ داده، مردم درشرایط سختی زندگی میکنند و خصوصاً درایام زمستان که هوا هم سرد است وتعداد زیادی مردم هم به مریضى های گوناگون تنفسی وفصلی مبتلا می شوند."

بااین همه جمعهگل یعقوبی رئیس صحت عامه غور گفت باآنکه آنان تمام مواد صحی را به ديگرولسوالی های این ولایت فرستاده اند؛ اما گروه طالبان مانع فرستادن دارو به ولسوالی پسابند شده اند.

رئیس صحت عامه غور، از مسئولان محلی ومقامات مرکزی میخواهد تا در انتقال ادويه به این ولسوالی آنان را همکاری کنند.

او گفت: "متاسفانه طالبان اکمالات دوا را به مرکزولسوالی اجازه ندادند و ما نتوانستیم که ادویه مورد نیاز را به مرکزولسوالی انتقال بدهیم."

وی افزود کهادویه کافى موجود است وتلاش می کنند که ادویه را به ولسوالی پسابند انتقال دهند.

باشندهگان ولسوالی پسابند، درحالی ازنبود دارو وعدم توجه مسئولان صحی این ولسوالی انتقاد میکنند که به گفته مسئولان اداره محلی غور،ولسوالی پسابند بیش از هفت ماه میشود که درمحاصره اقتصادی گروه طالبان قرار دارد.

پژواک