آرشیف

2019-2-28

جام غور

۱۷ پروژه آبرسانی به هزینه ۱۵ میلیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

کار ۱۷ پروژه آبرسانی برنامۀ ملی میثاق شهروندی بهزینه ۱۴ میلیون و ۹۴۲ هزار افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور تکمیل و مورد بهره برداری قرارگرفت.

کار تطبیق شبکه های آبرسانی شامل کارهای اعمار ذخایر آب، اعمار دیوارهای محافظوی برای محافظت چشمه ها ونصب شیردهن بوده که به تعداد ۸۵۷ خانواده از این پروژه ها مستفید شدند. 
خیرمحمد نائبی، سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور می‌گوید که کار این پروژه ها در ماه جوزای سال جاری آغاز شده بود که خوش بختانه به همکاری شوراهای انکشافی وموسسات همکار برنامه، تکمیل گردیده و تاثیرات خوب اقتصادی را دراین ولسوالی نیز درپی داشته و برای عده کثیر از روستایان زمینه کار نیز فراهم گردید.

>

این نخستین پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت غور است که در سال جاری درولسوالی لعل وسرجنگل تکمیل ومورد بهره برداری قرارگرفت.