آرشیف

2019-4-8

جام غور

۱۳ نفر طالب در غور از بند رها شدند

۱۳ تن از افراد گروه طالبان طی فرمان شماره ۳۳۶ رئیس جمهور محمد اشرف غنی، از زندان مرکزی غور، آزاد شدند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که بر بنیاد این فرمان، در معیاد حبس ۷ تن دیگر این گروه که در زندان مرکزی غور هستند، نیز تخفیف آمده است.
در حال حاضر ۱۵۱ زندانی در زندان مرکزی غور وجود دار که ۸ تن آنان را بانوان تشکیل میدهند.

شنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۶ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور