آرشیف

2016-3-7

جام غور

یک موسسه به قربانیان غیر نظامی در غور کمک میکند

 <p dir="rtl" justify;"=""> دوشنبه 17 حوت 1394 برابر با 7 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان موسسه ماین پاکی سازمان ملل متحد می گویند که آنان برای خانواده های قربانیان غیر نظامی در آن ولایت 27 قلم مواد غذایی و غیر غذایی را کمک میکنند و همچنان میخواهند تا مرکز آموزش های حرفوی برای افراد دارای معلولیت نیز ایجاد نمایند.
احمد فرهاد ندیب مسوول این موسسه می گوید که آنان در نخستین روز توزیع یکصد فامیل را مساعدت غذایی و غیر غذایی نمودند که برای هر فامیل 27 قلم مواد در نظر گرفته شده بود.
به گفته آقای ندیب، آنان برای شناسایی افراد واجد شرایط در سرتاسر غور تیم های سروی استخدام نموده و این کمک های شان تا 3 سال ادامه خواهد داشت.
به نقل از مسوول این موسسه، آنان علاوه بر این کمک ها، در بهار آینده مرکز آموزشی حرفه نیز برای افراد دارای معلولیت ایجاد و فعال خواهند کرد. 
برنامه ی کمک به قربانیان غیر نظامی به همکاری مالی USAID یا کمک های مردم ایالات متحده امریکا برای مردم افغانستان است که توسط موسسه ماین پاکی سازمان ملل متحد اجرا میگردد.