آرشیف

2018-3-8

جام غور

یک فرمانده طالبان فردی را به جرم ربودن دختر، بقتل رساند

کارگران سرک در ولسوالی شهرک ولایت غور، جسدی فردی را یافتند که از دوماه به اینطرف مفقود بوده و کسی نمیدانست که ضیاءالدین به کجا و در چی شرنوشتی بسر میبرد.
مسوولان امنیتی غور می گویند که ضیاءالدین "فرد کشته شده" یک سال قبل از ولسوالی شهرک دختر را فرار داده بود، و بعد از مدتی، فردی بنام آصف، یکی از قوماندانان طالبان وابسته به ملا مصطفی، وی را نزد خود خواسته و بقتل رسانده است.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور می گوید که دختر فراری در حال حاضر نزد آصف "یکی از قوماندانان طالبان وابسته به ملامصطفی" است.
ضیاء الدین باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس بوده که فعلا در قریه کمنج ولسوالی شهرک ولایت غور سکونت داشت.
 
پنجشنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۸ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور