آرشیف

2021-3-25

جام غور

یک زن در غور چهار کودک به دنیا آورد
این نخستین بار است که یک زن در شفاخانه ولایتی غور چهار کودک (سه پسر و یک دختر) به دنیا می آورد.
داکتران شفاخانه ولایتی غور وضعیت صحی این چهار کودک را خوب عنوان کردند.
این زن باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور است که شام گذشته در شفاخانه ولایتی غور این شمار کودکان را به دنیا آورد.
دوشنبه 18 حوت 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور