آرشیف

2018-9-19

جام غور

یک دختر جوان در ولایت غور به دلیل اینکه بدون اجازه به یک مرکز صحی رفت، تیرباران شده است.

پدر این دختر که امروز برای دادخواهی قتل دخترش به مرکز ولایت غور آمده، به حضور رسانه ها می گوید که دختر جوانش پس از آن از سوی چندین تن به گلوله بسته شد که برای تداوی اش بدون اجازه فرد که تنها به نام وی بوده است، به کلنیک ولسوالی چهارسده غور رفته بود.
ابراهیم پدر این دختر که ظاهراً 50 سال دارد، ادعا میکند که یک روز قبل از عید قربان زمانیکه دختر وی برای تداوی مریضی اش به کلنیک مرکز این ولسوالی چهارسده مراجعه کرده بود، نقیب الله کسی که دخترش از طفلی بنام وی بوده است، با چندین تن دیگر به کلنیک آمده و دختر وی را با خود بردند.
ابراهیم که عکس نقره ماه دختر تیرباران شده اش را بر دست دارد، می گوید که بعد از آنکه دخترش از سوی این افراد ربوده شد و چندین شب در نزد آنان بوده است و دراین مدت هر نوع ظلم وستم بر وی صورت گرفته بود.
وی برای یاد آوری از این شکنجه ها می گوید، قبل از کشتن دخترش بر دستهای وی میخ کوبیده و پاهایش را با اسلحه شکستانده بودند.
به باور این مرد پیر، این قضیه در ساحه حاکمیت دولت اتفاق افتاده است و یک تن از عاملین قضیه سرباز و یک تن دیگر شان مدیر ترانسپورت آن ولسوالی میباشد.
به گفتۀ وی، افراد دیگر نیز به حمایت مسئولان حکومتی دست به این عمل زده اند.
ابراهیم اضافه میکند، دخترش که سه روز بعد از عید قربان کشته شد تا هنوز به چندین نهاد دولتی از چهارسده گرفته تا مرکز غور عریضه کرده است، اما تا هنوز هیچ نتیجه نداده است و اکنون خانواده اش نیز درآن ولسوالی به گروه این افراد مانده اند.
 در همین حال، معصومه انوری رئیس امور زنان غور می گوید، نقره ماه زمان اختطاف و کشته شده است که از نامزادی با مرد که وی را اختطاف کرده بود، انکار ورزید.
به گفتۀ خانم انوری، آنها قضیه را با نهادهای مسئول و فرماندهی امنیه شریک ساخته اند، اما تا هنوز هیچ کسی در در پیوند به این موضوع دستگیر نشده است.
از سوی هم، سید ضیا حسینی سرپرست پولیس غور کشته شدن این دختر را تائید میکند، اما میگوید، هنوز از دست داشتن منسوبین امنیتی و دولتی در این قضیه آگاه نیستند.
حسینی میگوید که قضیه تحت پیگرد آنها قرار دارد،  نقره ماه در حال کشته شده است که به گفته ای مسئولین ریاست امور زنان غور، خشونت علیه زنان در این ولایت امسال به تناسب سالهای گذشته افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری پژواک
 

یک دختر جوان در ولایت غور به دلیل اینکه بدون اجازه به یک مرکز صحی رفت، تیرباران شده است.