آرشیف

2015-9-2

جام غور

یک دختر جوان در شهرک ولایت غور خودکشی کرد

<p dir="rtl" justify;"="">چهارشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۲ سبتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مرضیه دختر نوجوان باشنده قریه کنده سوخته ولسوالی شهرک ولایت غور با فیر مرمی به زندگی اش خاتمه داد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور این رویداد را تائید میکند، اما می گوید که انگیزه این رویداد تا حال روشن نیست.
از سوی هم، شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک به بخش خبر وبسایت جام غور گفته است که پدر مرضیه وی را بدون مشوره و رضایت اش به شوهر داده بود و این کار باعث شد تا مرضیه خودکشی نماید.