آرشیف

2017-6-11

جام غور

یک دختر با نوشیدن تیزاب خودکشی کرد

غریب گل ۲۰ ساله باشنده منطقه غلمین فیروزگوه، مرکز ولایت غور، با نوشیدن تیزاب به زندگی اش خاتمه داد.
عبدالهادی چهل غوری مدیرجنایی فرمانده پولیس غور می گوید، که این دختربه دلیل اینکه کسی را نداشته وبه خانه کاکا اش زندگی میکرد، خود را با استفاده ازمواد زهری کشته است.
به گفته وی، آنان درپیوند به این رویداد پسرکاکا اش را که سرپرستی این خانواده را بدوش داشته بازداشت کرده اند وتحت بازجوی قرار دارد.
ازسوی هم داکتر محمد عارف لعلزاد سرطبیب بیمارستان مرکزی غورمی گوید، که این دخترشب گذشته به حالت فوت شده به این مرکز درمانی منتقل شده بود.
به بیان آقای لعلزاد، این دختربا خوردن تیزاب جان داده است.
 
شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۶ برابر است با ۱۰ جون ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور