آرشیف

2021-4-5

جام غور

گذاشتن سنگ تداب کلنیک‌صحی۲٠بستر نظامی در فیروزکوه
بامداد امروز یک کلینیک ۲۰ بستر نیروهای امنیتی که دارای هفت‌اتاق وچهار برج امنیتی است به ارزش16ملیون افغانی از طرف وزارت امور داخله، جهت تداوی زخمیان نیروهای امنیتی، بحضور عبدالظاهر فیض‌زاده،عبدالقادر ولی‌زاده قومندان امنیه،معصومه انوری معاون اجتماعی مقام ولایت در ولایت غور افتتاح گردید.
قومندان امنیه ولایت غور افتتاح این کلنیک بیست بستر را جهت تداوی به موقع نیروهای امنیتی موثر دانسته میگوید؛ قبل از این ولایت غور کلنیک صحی نظامی به خاطر تداوی زخمیان نیروهای امنیتی نداشت، که همواره زخمیان به ولایت های هرات و کابل انتقال داده میشد.
وی می‌افزاید با ساخت کلنیک صحی برای زخمیان نیروهای امنیتی مشکلات انتقال زخمیان به بیرون از ولایت حل شده بهتر به زخمیان جنگ رسیده گی صورت میگرد.
معصومه انوری معاون اجتماعی مقام ولایت نیز این اقدام وزارت امور داخله را موثر دانسته میگوید؛ایجاد کلنیک صحی بیست بستر نظامی در غور میتواند برای تداوی زود هنگام و به موقع نیروهای امنیتی سهولت ایجاد کند.
گقتنی است کار این کلنیک صحی بیست بستر نظامی تا اخر ۱۴٠٠ سال روان تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رادیو عدالت