آرشیف

2014-11-5

جام غور

کورس 3 ماهه اداره و منجمنت ویژه خانم ها در فیروزکوه افتتاح شد

چهارشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۵ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
کورس سه ماهه اداره و منجمنت و کمپیوتر برای 60 تن از خانم ها در فیروزکوه توسط محمد امین توخی معاون ولایت غور افتتاح گردید.
این کورس به کمک مالی برنامه ثبات وزرات احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی و به همکاری تخنیکی آمریت اصلاحات اداری غور راه اندازی شده است.
محمد امین توخی معاون ولایت که در محفل افتتاح این کورس صحبت میکرد از کمبود حضور زنان در ادارات دولتی یاد نمود و از شاگردان کورس خواست تا با حضور گسترده شان ظرفیت علمی خود را بالا برده و در آینده حد اقل سی درصد کارمندان ادارات دولتی را خانم ها تشکیل دهند.
فرشته یک تن از شاگردان این کورس میگوید که آنان بعد از سپری نمودن امتحان شمولیت توانستند که به این کورس راه یابند، وی گفت: شاگردان که تازه از مکاتب، تحصیلات عالی و نیمه عالی فارغ میشوند توانایی و ظرفیت کاری شان پائین است که با فراگیری اساسات اداره و منجمنت و کمپیوتر میتوانند به وظایف بلند تر در ادارات دولتی استخدام شوند.
آموزش اساسات اداره و منجمنت و کمپیوتر روزانه در دو شفت برای 60 تن از خانم ها از سوی استاد زن تدریس میگردد.