آرشیف

2015-3-4

جام غور

کنفرانس" خلقت انسان از دید قرآن و تکنالوژی" در فیروزکوه

چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۴ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
کنفرانس تحت نام" تشریح خلقت انسان از دیدگاه قرآن و تکنالوژی معاصر" به گردانندگی داکتر محمد نادر انوش از سوی بنیاد متحد ملی جوانان، در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، برگزار شد.
داکتر محمد نادر انوش محصل سال چهارم پوهنځی طب و گرداننده این کنفرانس که به گفته اش از دیر زمان روی طرحه آن کار نموده است، گفت:" یافته های ارایه شده که به روش تحقیقی انجام یافته، به مراحل خلقت انسان از نطفه تا دوران تولد اشاره شده است که نشان دهنده قدرت مطلق خداوند و خود دلیل حق بودن اوست که بر همه چیز تواناست، در این تحقیق تلاش شد تا هماهنگ بودن اسرار خلقت با یافته های تکنالوژی معاصر و طبابت جدید بررسی گردد".
یافته تحقیقی آقای انوش با استنباط آیات قرآنی و تصاویر کمره های پیشرفته که نمایانگر آغاز نطفه الی تولد را ذریعه پراجکتور ارایه میکرد، مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت.
این نخستین کنفرانس علمی در فیروزکوه بود که برای اشتراک در آن از مقامات بلند رتبه اداره محلی تا نهاد های مستقل دعوت بعمل آمده بود، اما عدم اشتراک آنان باعث تاخیر در آغاز و متاثر شدن برگزار کنندگان این کنفرانس گردید.