آرشیف

2018-12-4

جام غور

کمیسیون تدارکات ملی، پروژه بند برق پوزه لیچ را رد و برق سولری را منظور نمود

کمیسیون تدارکات ملی، پروژه بند برق پوزه لیچ را به دلیل عدم توانایی کافی قرارداد کننده رد و پروژه ۵ میګاوات برق سولری را در غور منظور نمود.
در خبرنامه این کمیسیون رابطه به بند برق پوزه لیچ چنین نګاشته شده است: اما تحقق فیصله پیرامون درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه احداث دستگاه برق آبی پوزه لیچ ولایت غور مربوط وزارت انرژی و آب مبنی بر اینکه داوطلب پیشنهادی توانایی کافی ندارد، رد گردید و به این وزارت وظیفه سپرده شد تا بدیل آنرا به کمیسیون تدارکات ملی ارایه کند.
کمیسیون تدارکات ملی۴۴ مورد تدارکاتی را به ارزش ۱۱،۷ میلیارد افغانی به شمول پروژه ۵ میگاوات برق سولری ولایت غور، منظور کرد.

سه شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۷ برابر است با ۴ دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور