آرشیف

2019-9-16

جام غور

کمیته مصئونیت خبرنگاران نشست هماهنگی را میان خبرنگاران، مسولان محلی و نهادهای امنیتی غور برای روز انتخابات برگزار کرد.

غلام ربانی هدفمند مسول کمیته مصئونیت خبرنگاارن در غور هدف از برگزرای این نشست را هماهنگی بین خبرنگاران ، نهاد های امنیتی و کمیسیون های انتخاباتی برای هرچه بهتر پوشش دادن پروسه ملی انتخابات عنوان کرد .
به گفته آقای هدفمند در چند انتخابات‌ گذشته به دلیل نبود هماهنگی میان حکومت و خبرنگاران، پوشش رسانه‌ی روز انتخابات با چالش‌های همراه بود، که خبرنگاران به آن مواجه گردیده اند.
مسول کمیته مصئونیت خبرنگاران در این ولایت از مسولین اداره محلی، نهاد های امنیتی و کمیسیون انتخابات خواست که با خبرنگاران در روز برگزاری انتخابات همکاری نمایند.
فضل الله جلالی ریس کمیسیون انتخابات ولایت غور در این نشست هماهنگی گفت که رسانه ها و خبرنگاران یگانه مرجع بی طرف و غیر وابسته هستند و آنان میتوانند به درستی از این پروسه ملی نظارت نمایند.
او گفت که برای روشن ساختن اذهان مردم رسانه‌ها نقش کلیدی دارند و آنان مطابق به طرز العمل کمیسیون انتخابات کارت های نظارت رابرای خبرنگاران توزیع میکنند تا آنان بتوانند به درستی از روند کاری شان نظارت نمایند.
در ادامه وحیدالله نظامی آمر امنیت فرماندهی پولیس غور گفت که آنان تمام مواد اساس انتخاباتی را از طریق هوای و زمین به محلات تعین شده فرستداه اند و نیروهای آنان برای تامین امنیت مراکز رای دهی آمدگی کامل دارند.
او گفت که آنان برای تمام قطعات نظامی شان هدایت داده اند تا با خبرنگاران حین تهیه گزراش از مراکز و محلات رای دهی همکاری نمایند.
او برای تامین امینت خبرنگاران در این نشست وعده سپرد.
در قسمت دوم برنامه خبرنگاران، مسولین رسانه ها و مسولین نهاد های ناظر انتخابات نیز مشکلات، پیشنهادات و طرح های شان را با مسولین اداره محلی، نهاد های امنیتی و کمیسیون انتخابات شریک ساختند و خواهان برگزاری انتخابات شفاف و دور از تقلب شدند.
آنان در این نشست و عده سپردند که مطابق به طرزالعمل های از قبل تعین شده در مشاهده و نظارت از روند برگزرای انتخابات با کمیسیون انتخابات همکاری نموده و گزارشات بیطرف و واقعه بینانه تهیه خواهند کرد.

منصور خسرو
دوشنبه 25 سنبله 1398