آرشیف

2014-12-6

جام غور

کمک نقدی یکنیم ملیون افغانی برای بیجاشدگان در فیروزکوه

شنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۶ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست عودت مهاجرین ولایت غور میگویند که به تعقیب کمک های غذایی و غیر غذایی، اینبار برای ۴۵۰ فامیل بیجا شده از اثر جنگ ها (۱۵۵۵۲۰۰) افغانی کمک کردند.
عبدالرؤف غفوری رئیس عودت مهاجرین ولایت غور که در محل توزیع کمک های نقدی برای بیجاشدگان در فیروزکوه صحبت میکرد، گفت، به اساس سروی انجام شده ۴۵۰ فامیل بیجا شده از جنگ های داخلی را کمک نقدی کردند که برای هر فامیل ۶۰ دالر امریکایی که معادل آن ۳۴۵۶ افغانی است، توزیع گردید.
آقای غفوری علاوه کرد، این بیجاشدگان از مناطق و ولسوالی های مختلف ولایت غور هستند که از آن جمله ۱۵ فامیل را در ولسوالی دولینه و ۴۳۵ فامیل دیگر را در فیروزکوه مساعدت نمودند.
حبیب الرحمن عابد مسوول دفتر انصاری در غور میگوید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای آن عده فامیل ها کمک میکنند که از اثر درگیری ها بیجا شده باشند.
آقای عابد میگوید که آنان در سال روان این تعداد فامیل ها را سروی کرده بودند که علاوه بر کمک های غذایی و غیر غذایی، اینبار بخاطر تهیه مواد زمستان پول نقد را توزیع نمودند.
قربان آخندزاده بیجا شده قریه سرتای ولسوالی تیوره که کمکهای نقدی ریاست عودت مهاجرین را دریافت نموده گفت، این کمک به هیچ وجه بسنده نیست، اما مشکلات چند روزه ی ما را مرفوع میکند

.