آرشیف

2016-9-11

جام غور

کشته و زخمی شدن 77 مخالف مسلح دولت در طی عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی در مسیر راه ولسوالی پسابند غور.

عملیات مشترک نیروهای امنیتی تحت نام ظفر 32 از یک هفته به این سو درمربوطات ولسوالی دولینه این ولایت به سمت ولسوالی پسابند آغازگردیده است که اکنون نیز به شدت ادامه دارد.

مسئولان امنیتی درغور میگویند: کاروان نیروهای امنیتی که این عملیات را به پیش میبرند اکنون درمنطقه چهلگزی ولسوالی دولینه مصروف نبرد با طالبان هستند.

جنرال غلام مصطفی محسنی قوماندان امنیه غوردرصحبت به رادیو سرحد ، خاطر نشان میسازد که درجریان این عملیات تاهنوز ضمن خنثی نمودن 46 حلقه ماین ضد پرسونل، 35 طالب مسلح کشته وچهل دوتن شان زخم برداشته اند.

" ازروز اول که عملیات شروع شده تا هنوز ما 46 حلقه ماین ضد پرسونل را خنثی نمودیم و به تعداد 35 طالب کشته و42 تن زخمی گردیدند وهم اکنون هم قطعات ماه سنگرهای دشمن را درمنطقه چهلگزی تسخیر کردند وفعلا پیش روی جریان دارد "

قوماندان امنیه غور می افزاید که درجریان این عملیات دو تن از نیروهای امنیتی به شمول یک تن ازافراد خیزش مردمی کشته وچهارتن شان زخم برداشته اند.

هرچند پیش روی این عملیات تا هنوز چندان چشم گیر نبوده است اما قوماندان امنیه غور کندی دراین روند را موجودیت بیش از حد ماین های جاسازی شده کنار جاده که ازسوی طالبان صورت گرفته است، عنوان میکند.

آقای محسنی اضافه میکند که کاروان نیروهای امنیتی که ازسوی نیرو های هوائی نیز حمایت میشوند تا دو الی سه روز دیگر خودرا به ولسوالی پسابند خواهد رساند و برای پاکسازی ساحات از موجودیت طالبان دست به کارمیشوند.

" تا زمانیکه دراین مسیر مقاومت وجود داشته باشد عملیات ما جریان دارد و تا دو الی سه روز به ولسوالی پسابند خواهد رسیدیم تنها مشکل ماین ها است که قطعات با احتیاط به پیش میروند، ما حمایت مردمی فوق العاده داریم ودشمن م ضعیف تاب مقاومت را ندارد ونیروهای هوای هم حمایت میکنند "

اما طالبان مسلح تا هنوز دراین باره به رسانه ها چیزی نگفته اند.

عملیات ظفر32 به رهبری جنرال "زیارت شاه عابد" به هدف پاکسازی ساحات نا امن از موجودیت طالبان وگشایش شاه راه پسابند که ازچهارسال به این سو مسدود بوده است درحال صورت میگرد که از چهارماه به این سو طالبان درتلاش تسخیر این ولسوالی میباشند که دراین نبردها بیش از 150 تن از نیروهای امنیتی کشته وزخمی گردیده اند.

رادیو سرحد 

1395/6/21