آرشیف

2018-6-28

جام غور

کار بازسازی سرک عمومی ولسوالی تیوره ولایت غور ادامه دارد

این سرک ازمرکز ولسوالی تیوره ولایت غور آغاز و الی منطقه دهن عقاب خانه آن ولایت ادامه میابد که دارای 26.97 کیلومتر طول، 6 مترعرض، 57 پایه پلچک مختلف النوع به سایزهای مختلف و 160 متر دیوار استنادی می باشد.
 این پروژه با شرکت ساختمانی برادران دولت یار عقد قرارداد گردیده و تا کنون 40 فیصد پیشرفت کاری دارد که از بودجه حفظ و مراقبت وزارت فوایدعامه تمویل مالی می گردد.
با اعمار این سرک سهولت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم محل فراهم می گردد.
 
پنجشنبه ۷ سرطان ۱۳۹۸ برابر است با ۲۸ جون ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور