آرشیف

2020-7-18

جام غور

کاروان داوطلبان کانکور ولسوالی لعل و سرجنگل غور
 
این کاروان دانش آموزان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور است که به هدف اشتراک در آزمون کانکور وارد شهر فیروزکوه شدند.
 
لعل وسرجنگل از ولسوالی های است که در سال های اخیر بیشترین اشتراک کننده آزمون کانکور را در غور دارد.
 
٢٥ سرطان ١٣٩٩