آرشیف

2018-10-20

جام غور

پیام کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون آغاز روند رأی دهی

هیأت رهبری کمیسیون ساعت 10:00 امروز 28 میزان با حضورداشت رسانه ها ضمن تشکری از علاقه مندی مردم به روند انتخابات گفت: در این روند یکتعداد معلمین نیز همکار بودند که متأسفانه بنابر مشکلات امنیتی بموقع به بعضی محلات حاضر شده نتوانستند، ما برای تمامی کارمندان مرکز و ولایات هدایت دادیم که وقت ضایع شده را جبران نمایند. رهبری کمیسیون افزود، چون پروسه جدید است مشکلات خودرا دارد، استفاده از بایومتریک برای اولین بار است که عملی می‌شود، هموطنان ما در مرکز و ولایات مطمئن باشند،
رهبری کمیسیون از قوای امنیتی خواست به مردم اطمینان بدهند تا آنها با خاطر جمعی به مراکز مراجعه نمایند.
کمیسیون به مشکلات بزودی رسیدگی مینماید، از مردم شریف خود معذرت میخواهیم و برای ایشان وقت اضافی در نظر میگیریم و هیچکس از حق رأی محروم نخواهد شد، چون پروسه جدید است با ما همکار بوده و از صبر و تحمل کار بگیرند تا مشترکاً بتوانیم این پروسه را به موفقیت برسانیم.