آرشیف

2009-6-11

جام غور

پولیس ولایت غور یک قاتل را گرفتار نمود

پولیس ولایت غور یک قاتل راگرفتار نمود

آژانش خبری باختر

دو شنبه 28 جدی 1388 برابر با 18 جنوری 2010

پولیس ولایت غور شام دیروز یکتن را به اتهام قتل گرفتار نمود.

مل پاسوال عبدالباقی نورستانی قوماندان امنیه غور به آژانس باختر گفت ، شخص دستگیر شده متهم است که پنجسال قبل یک تن از شهروندان شهر چغچران را به قتل رسانده که ازسوی محکمه ولایت غور به شانزده سال حبس محکوم شده که پس از حکم محکمه متواری گردیده بودکه شام دیروز توسط پولیس قوماندانی امنیه غور گر

 

سناتوران ولایت غور به مجلس سنا معرفی شدند.

یکشنبه 27 جدی 1388  برابر با 17 جنوری 2010

جام غور

با گذشت چندین ماه از انتخابات شورای ولایتی سه هفته قبل أعضای جدید شورای ولایتی غور رسما به کار آغازنمودند.بعدا ز سه هفته کاربه رأئی زنی ومشوره جهت معرفی دوتن به صفت  سناتور در مشرانو جر گه پرداختند که چندین روز خبر داغ شهر سرد چغچران بود که بالأخیره طی هفته جاری دوتن بنام های معاون احمد وداود غفاری با کسب اکثریت آراء به سنا معرفی شدند دادو غفاری  عضو دور اول شورای ولایتی که در دور دوم نیز عضو شورای ولایتی میباشد برای مدت چهار سال ومعاون احمد به مدت سه سال به حیث عضو در مشرانو جرگه راه یافتند از خداوند ج برای شان مؤفقیت میخواهیم.

 

عبدالقدوس قیام در مربوطات ولسوالی چشت به قتل رسید.

یکشنبه 27 جدی 1388  برابر با 17 جنوری 2010

جام غور

عبدالقدوس قیام ولسوال جدید ولسوالی چشت بعد از یکاه وظیفه  امروز یکشنبه ساعت دو بعد از ظهر از طرف مخالفین دولت به قتل رسید.قیام یکی از تحصیلکردگان سابق غور واز منطقه آبیدک ولسوالی تیوره ولایت غور بود که چندین سال در بخش های مختلف دولت وبخش امنیت ملی ایفای وظیفه نموده بود.موصوف شخص جوان پر تلاش بود ودر انتخابات پارلمانی سال 1384 خورا  در ولایت غورکاندید اما رأئی کافی بدست نیاورد.موصوف روز یکشنبه 26 جدی 1388 در منطقه تگاب غزۀ ولسوالی چشت با پنج تن همراهانش به قتل رسید.ولسوالی چشت ولایت هرات تا اطراف دره تخت از نا امن ترین مناطق غرب افغانستان است وعاملین نا امنی با تمام ارگانهای امنیتی دولت در هرات وچغچران ارتباط دارند همه کار های خودرا بخاطر ارتباط با مقامات بی کفایت دولت مشروع میدانند….

 

دکتورس نوش آفرین ومولوی عظیمی در مجلس استماعیه پارلمان

دوشنبه 21 جدی 1388 برابر با 11 جنوری 2010

جام غور

روز دوشنبه 11 جنوری 2010 روز استماع بر نامه های کاری سه کاندید وزیر پیشنهادی جناب حامد کرزی در محضر نمایندگان مردم وطرح سئولات وپیشنهادات وکلا از این کاندید وزیران بود که دوتن از نمایندگان مردم ولایت غور محتر مه دکتورس نوش آفرین شهاب دولتی ومولوی دین محمد عظیمی به نوبت کاندیدان وزارت خانه های احیاء وانکشاف دهات ووزارت مبارزه با مواد مخدر را مورد سوءال قرار دادند.سوال های محتر مه نوش آفرین بیشتر متوجه کاندید وزیر انکشاف دهات ومشکلات ولایت غور بود .وی ضمن تأئیدبر نامه های استراتیژی انکشاف ملی وبر نامه همبستگی ملی از نحوۀ عملکرد وزارت خانه های مسئول انتقاد نموده گفت.ولایت غور وسائر ولایات درجه سه در محرومیت شدید قرار داشته وبر نامه های وزارت انکشاف دهات نسبت کمبود بودجه نبود مهندس ورزیده وعدم مراقبت جدی کم کیفیت ونا تمام با قی مانده است.وی ضمن صحبت های بیشتر گفت از وزیر پیشنهادی تقا ضا میشود در آینده متوجه ولایات درجه سه کشور بوده در جهت توظیف انجینران ورزیده ومنظوری بودجه کافی با نظارت جدی تا تکمیل بر نامه توجه بیشتر بخرچ دهند.

به همین تر تیب محترم مولوی دین محمد عظیمی نمایندۀ دیگر ولایت غور در پارلمان، کاندید وزیر مبارزه با مواد مخدر را مورد سئوال قرار داد گفت. قا چاق مواد مخدر توسط قاچا قچیان بین المللی صورت میگیرد اما وزارت مبارزه با مواد مخدر ونیروهای امنیتی مصروف دستگیری دهاقین ومردم بیچاره افغانستان اند که محابس پلچرخی ومحابس ولایات از مردم بیچاره پر است وحالا از شما می پرسیم روزی جرأت آنرا دارید از نیرو های بین المللی وکشور های غیر ازافغانستان را مخاطب قرار دهید که چرا در قاچاق مواد مخدر مصروف اند.مسئله دیگری را محترم عظیمی مطرح ساخت این بود که عامل اصلی رشد تولید وکشت مواد مخدر وزارت مواد مخدر است.چون این وزارت خانه اول به زارعین امتیاز داد واین امتیاز باعث تشویق بیشتر بخاطر کشت شد وهمچنین به بر خی ولایاتی که کشت نمی شد وعده کمک دادند که عملی نساختند ومردم مأیوس شدند وعمدا به کشت کوکنار روی آوردند.یعنی کمک به عا ملین کشت و عدم عملی ساختن وعده نسبت به ولایات کشت وتولید مواد مخدر صفر بود باعث رشد تولید شد…به هر حال مردم غور هم مانند مردم سائر ولایات انتظار داشتند تا نمایندگان شان در پارلمان صحبت کنند ومشکلات غور ویا کل کشور را مطرح سازند که صحبت امروزی شان تا جای به این تشنگی پاسخ داد.وئرین جا از هردو نمایندۀ ولایت غور تشکر میکنیم.