آرشیف

2017-8-17

جام غور

پولیس از ورود هیروئین‌ به محبس غور جلو گیری کرد

محمد اسماعیل حقانی آمر ارتباطات محاکم محبس غور میگوید یک فرد که شغل آن قصابی است مواد مخدر نوع هیروءین را در بین گوشت جاسازی نموده بود که از سوی پولیس آن محبس دستگیر شد.
به گفته وی این قصاب امروز برای بازدید از یک تن از وابسته گانش که در حبس بوده است، آمده بود و مقدار گوشت را نیز به عنوان تحفه همرایش داشت که در بین گوشت مواد مخدر را ماهرانه جاسازی کرده بود.
به گفته آقای حقانی این فرد را که رحیم الله نام دارد بازداشت کرده اند.
قبل ازاین نیز از معتاد شدن محبوسین محبس غور و انتقال مواد مخدر دراین محبس خبرهای نشر گردیده بود.

 
پنجشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۱۷ اگست 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور